Carregant...
 

Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Capítol I. Definicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació del Reglament
Aquest Reglament desenvolupa la Llei, 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, així com la seva gestió.
Article 2
Definicions i normes especials
1. En les transmissions de participacions socials o accions d’entitats mercantils, i també en la constitució o la cessió de drets reals sobre aquestes participacions socials o accions, per determinar el percentatge que els béns immobles o drets reals sobre els mateixos béns representa sobre el total de l’actiu, cal atenir-se al que es desprengui dels estats financers de la societat establerts d’acord amb els principis de comptabilitat vigents al Principat d’Andorra o, per defecte, amb els de les normes internacionals de comptabilitat i segons el que manifestin els intervinents en la transmissió, sense perjudici de la comprovació administrativa posterior dels fets.

2. Als efectes del que preveu l’article 7 de la Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, són persones no residents a Andorra les persones jurídiques domiciliades a l’estranger, incloses les entitats públiques de sobirania estrangera, i les persones físiques andorranes o estrangeres que no siguin residents a Andorra o les persones residents amb autorització de residència igual o inferior a un any.

Als efectes d’aquest impost, es presumeix, llevat de prova en sentit contrari, que les persones físiques de nacionalitat andorrana tenen la residència al Principat d’Andorra. Als mateixos efectes es presumeix que les persones físiques de nacionalitat estrangera no són residents al Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.