Carregant...
 

Decret d’aprovació del reglament sobre l’accés a la informació ambiental en l’àmbit dels residus


Exposició de motius

En l’exposició de motius de la Llei de residus, del 14 de desembre del 2004, es va fer èmfasi en l’objectiu del nou text d’assegurar més transparència en la gestió dels residus, de fomentar l’accés a la informació ambiental en l’àmbit dels residus i d’establir els mecanismes d’informació a la població. A aquest efecte, s’han creat les comissions d’informació i de vigilància per al Centre de Tractament Tèrmic de Residus i els abocadors i la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del Pla nacional de residus.

El Reglament desenvolupa l’article 6 de la Llei 25/2004, de residus, del 14 de desembre, sobre el dret d’accés a la informació ambiental en l’àmbit dels residus. Efectivament, la Llei de residus reconeix el dret de les persones a sol·licitar i a obtenir informació ambiental en l’àmbit de la política de gestió dels residus, i també la necessitat de fer-hi participar la població mitjançant les accions d’informació previstes al Pla de comunicació que acompanya el Pla nacional de residus o a través de les comissions establertes a la Llei.

Els dos vessants de la informació ambiental en l’àmbit dels residus que s’han de desenvolupar són:

la informació publicada i divulgada regularment per part de les administracions, i
la facilitat de consulta de la informació regulada a la Llei de residus per part dels administrats.

Ambdues són igualment importants i, per tant, aquest Reglament té el doble objectiu de:

determinar el contingut, les modalitats, les garanties i les excepcions del dret d’accés individual a la informació mediambiental en l’àmbit de la gestió de residus, i
promoure el desenvolupament de la difusió de la informació ambiental en aquest mateix àmbit per part de les administracions i les entitats públiques o privades en nom seu.

L’accés facilitat a la informació ambiental en l’àmbit dels residus pot ajudar a millorar l’aplicació i el respecte de la normativa en l’àmbit dels residus; per tant, és necessari difondre i afavorir l’accés a la informació ambiental de manera que la participació del públic sigui real i eficaç.

És important reconèixer el rol dels ciutadans, de les associacions i del sector privat en la política de protecció del medi ambient, i la sinergia que es pot crear entre un accés facilitat a la informació ambiental i la protecció del medi ambient.

Aquest Reglament garanteix que el dret a accedir a la informació sigui en principi gratuït i que la divulgació de la informació ambiental es potenciï utilitzant al màxim les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Per tant, es pretén afavorir les xarxes d’informació i els espais de consulta físics i virtuals per posar a l’abast del gran públic tots els documents en format electrònic al més aviat possible. Malgrat tot, per a certs documents que no es puguin posar a disposició de les persones mitjançant les noves tecnologies, es podrà demanar el pagament d’una contribució per reproduir-los.

Per respondre a tots aquests objectius es fomentarà la creació d’un instrument mitjançant Internet que permeti organitzar fòrums de discussió on es puguin integrar les opinions, les valoracions i les contribucions dels agents econòmics, socials i ambientals.

Per tot el que s’ha exposat i considerant la disposició transitòria tercera de la Llei de residus, que encomana al Govern el desenvolupament de la Llei per la via de reglaments;

A proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del 30 d’abril del 2008, aprova aquest Reglament.
Article únic

S’aprova el Reglament sobre l’accés a la informació ambiental en l’àmbit dels residus, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.