Carregant...
 

Decret del 17 de desembre del 2008 pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Consultiva del Registre d’Identificació Administrativa


Exposició de motius

La Llei 8/2007, del 17 de maig, de regulació del Número d’Identificació Administrativa estableix els paràmetres per a la creació d’una nova forma d’identificació que, a banda de la seva vocació unificadora, permetrà més operativitat i agilitat en els tractes que les persones físiques tenen amb les administracions. Amb la finalitat de garantir la participació de totes les administracions en les qüestions relatives al funcionament i a la gestió del Registre d’Identificació Administrativa, la Llei esmentada crea la Comissió Consultiva del Registre d’Identificació Administrativa, com a organisme de caràcter consultiu i deliberant, format per representants del Govern i dels comuns.

De conformitat amb l’establert a l’article 3.6 de la Llei de referència, aquesta Comissió Consultiva ha aprovat el seu Reglament intern d’organització i funcionament, on s’estableixen les bases per iniciar l’establiment del Número d’Identificació Administrativa (NIA). En aquest sentit, es regula la composició de la Comissió, les seves competències, la seva organització interna i el procediment per realitzar la missió que li ha estat encomanada legalment, la qual s’ha d’iniciar amb la proposta al ministre responsable d’Interior del nomenament del director de l’Oficina d’Identificació Administrativa (OIA) i l’emissió d’informes previs sobre les característiques del model de document acreditatiu i sobre les formes reglamentàries necessàries per a l’aplicació de la Llei.

A proposta de la Comissió Consultiva del Registre d’Identificació Administrativa, i d’acord amb el Govern, en la sessió del 17 de desembre del 2008,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.