Carregant...
 

Decret de 24 de desembre del 2008 pel qual s’aprova el Reglament de creació i funcionament del Programa d’Orientació i Adequació Ocupacional


Exposició de motius

L’article 29 de la Constitució andorrana proclama que tota persona té dret al treball. Així mateix l’article 31 de la Carta Magna, reconeix que l’estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.

Així mateix d’acord amb l’apartat 5 del l’article 4 del Decret de creació del servei d’ocupació del Principat d’Andorra disposa que una de les funcions del Servei d’Ocupació és el foment de la formació dels demandants d’ocupació en estreta vinculació amb la política del Govern. En el mateix sentit, el Decret estableix que el Servei d’Ocupació pot proposar a la direcció del Departament de treball les mesures que consideri adequades per millorar la informació, l’orientació i la promoció professionals, i exercir qualsevol altra funció complementaria encaminada al compliment dels seus objectius.

És doncs, a l’empara d’aquests preceptes constitucionals i reglamentaris que el Govern d’Andorra proposa la creació d’aquest programa.

Els efectes de la difícil situació econòmica internacional són constatables al Principat d’Andorra. El fenomen de la globalització comporta que les seves conseqüències traspassin fronteres, i el Principat, malgrat la seva dimensió física, com agent econòmic internacional no n’és cap excepció. Per tot això, el Govern té l’obligació d’impulsar mesures i propostes que redireccionin l’actual situació, i proporcionin en la mesura possible aquest desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general que refereix el text constitucional. La desocupació és una circumstància que situa a la persona en un evident risc social, doncs és una situació que té incidència no volguda tan en la pròpia persona en recerca de feina com en cercle de persones que depenen econòmicament d’aquesta. Davant aquesta amenaça al nivell desitjat de benestar i a la cohesió de la societat andorrana, el Govern promulga mesures actives, de manera que pal·liïn i contrarestin aquest risc.

Aquest reglament és un pas més en les mesures anunciades pel Govern per fer front a la complexa conjuntura actual i que s’emmarca dins la línia política dissenyada en altres aspectes com són la Agenda Andorra 2020, en el marc d’una política que privilegia els ciutadans d’Andorra davant els contingents de treballadors que puguin tenir la voluntat d’oferir mà d’obra al Principat. Tot sense perjudici de la necessitat ineludible que té el mercat de treball andorrà d’oferir el nombre de treballadors ajustat a les necessitats de treball, sempre sota el prisma de que és necessària una constant millora de la qualificació del treballador per poder oferir als ciutadans i als estadants el servei de millor qualitat possible.

Aquest reglament, tenint com a eix bàsic el foment del treball i la contractació en el si del mercat interior, estableix un programa ocupacional per reorientar la mà d’obra amb la que compta el Principat. Ara es constata la necessitat d’enfocar el rol productiu cap a altres sectors, per als quals no es té sempre la formació que l’activitat requereix. Per aquest motiu l’Administració assumeix el compromís de proporcionar una formació de caràcter bàsic i inicial a aquests treballadors, però corresponent-li a l’empresari que els contracti qui els doti de la formació més especialitzada, és a dir, atenent al lloc de treball. Així doncs, la finalitat última d’aquest reglament és la del foment del treball, el foment de la formació, el reequilibri productiu i reactivació del mercat laboral andorrà.

El Programa d’Orientació i Adequació Ocupacional es divideix en dues accions: adequació ocupacional, i contractació i tutoria. L’adequació ocupacional és la branca més essencial i imprescindible d’aquest programa. És uniforme per tots els sectors productius i la seva finalitat és la de proveir una formació de caràcter elemental davant la recerca de qualsevol treball. Després es compta amb la segona fase, que és la de contractació i tutoria formativa en l’empresa. Aquest programa no pot tenir èxit sense la complicitat del teixit empresarial, i per aquest motiu el reglament preveu dos tipus d’incentius: una compensació econòmica pel treballador i una compensació econòmica per l’empresa. Pel que fa al treballador, aquest, en cas de finalitzar l’itinerari marcat pel Servei d’Ocupació, rep un incentiu econòmic, dirigit a compensar parcialment la seva manca d’activitat laboral durant un curt període de temps en que hagi estat inscrit en el Servei d’Ocupació, alhora que a valorar la fidelització al seu lloc de treball. Pel que fa a l’empresa col·laboradora l’incentiu que es preveu, consisteix en una compensació econòmica un cop finalitzada satisfactòriament la tutoria, atenent l’esforç i dedicació que la pròpia empresa ha d’esmerçar en la tutoria formativa del treballador en el marc d’aquest programa.

Orientació i redireccionament laboral, tutoria formativa i contractació són els eixos bàsics sobre el qual pivota el Programa objecte d’aquest Reglament.

A proposta del ministre de Justícia i Interior i en virtut de l’Acord de Govern, en la sessió del 24 de desembre del 2008,

Decreto
Article únic

S’aprova el Reglament de creació i funcionament del Programa d’Orientació i Adequació Ocupacional, que entrarà en vigor el dia 12 de gener del 2009.

Reglament de creació i funcionament del de Programa d’Orientació i Adequació Ocupacional.

Article 1
Objecte del reglament
L’objecte d’aquest reglament és la creació del Programa d’Orientació i Adequació Ocupacional, mitjançant el qual es pretén la reorientació de la idoneïtat laboral, el foment de la contractació de persones inscrites al Servei d’Ocupació com a demandants de treball en situació de recerca de feina.
LesLleis.com

Aquest programa ha de proporcionar, a més, les qualificacions que el sistema productiu requereix per facilitar la reinserció laboral quan els demandants no tinguin la qualificació necessària.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.