Carregant...
 

Decret d’aprovació del reglament de protecció i informació del consumidor i usuari, quant a les característiques i les classificacions dels apartaments moblats per a vacances


Exposició de motius

L’article 24 de la Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten, defineix el consumidor com a qualsevol persona que pugui tenir interès a esdevenir usuària d’un apartament moblat per a vacances, i entén per usuari el consumidor que ha contractat amb una empresa d’explotació d’apartaments moblats per a vacances l’ús turístic d’un apartament moblat per a vacances.

L’objectiu d’aquesta Llei és, entre d’altres, propiciar, tant com sigui possible, l’assoliment de la màxima qualitat, tant en relació a les unitats immobiliàries que són explotades sota aquesta modalitat, com en relació als serveis prestats per les empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances, en endavant les EEAM.

A aquest efecte, la Llei 26/2008, en la disposició transitòria segona, faculta el Govern perquè, en el termini màxim de dotze mesos a comptar de la seva entrada en vigor, desenvolupi, entre d’altres, el Reglament de protecció i informació del consumidor i de l’usuari, quant a les característiques i les classificacions dels apartaments moblats per a vacances.

Per aquests motius, el Govern, en la sessió del dia 25 de novembre del 2009, a proposta del ministre d’Economia i Finances,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.