Carregant...
 

Decret d’aprovació del reglament regulador de la classificació dels apartaments moblats per a vacances


Exposició de motius

La Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten defineix els apartaments moblats per a vacances com a unitats immobiliàries moblades amb consideració d’habitatge que reuneixen els requisits tècnics de seguretat i d’equipaments establerts reglamentàriament perquè s’autoritzin administrativament a ser llogades amb finalitat de vacances o de lleure, per nits, per setmana, per quinzena o per mes, i per a un període en tots els casos superior a dos nits consecutives i inferior a tres mesos consecutius a la mateixa persona, a través exclusivament d’empreses comercials especialment autoritzades a aquest efecte, i sense que el lloguer pugui incloure la prestació de cap servei de restauració.

L’article 18.2 d’aquesta Llei estableix que els apartaments moblats per a vacances s’han de classificar en categories, que s’expressen amb un nombre d’estrelles creixent, d’una a quatre, segons el grau de confort, els serveis i els equipaments de l’apartament i de l’edifici on es troba, i les característiques i les prestacions de servei de l’oficina d’atenció al públic de les empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances, en endavant les EEAM.

Així mateix, l’article 23 de la Llei esmentada fixa uns requisits mínims d’obligat compliment als parcs immobiliaris de les EEAM en matèria d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Finalment, la Llei, en l’article 19.2 i en la disposició transitòria segona, apartat b), faculta el Govern perquè en el termini màxim de dotze mesos a comptar de la seva entrada en vigor, desenvolupi, entre d’altres, el Reglament regulador de la classificació dels apartaments moblats per a vacances, el qual ha d’establir els requisits i les particularitats de la classificació dels apartaments moblats per a vacances, les categories i els segells especials dels mateixos apartaments.

Pels motius esmentats, el Govern, en la sessió del dia 25 de novembre del 2009, a proposta del ministre d’Economia i Finances,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.