Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el reglament de funcionament dels Registre d’empreses d’explotació d’apartaments moblats i d’apartaments moblats per a vacances


Exposició de motius

L’article 5 de la Llei 26/2008 de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten crea el Registre d’empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances i d’apartaments moblats per a vacances, d’ara endavant el Registre.

L’objectiu d’aquest Registre és centralitzar totes les sol·licituds, els expedients i les dades que es refereixen a les empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances, d’ara endavant les EEAM.

La finalitat del Registre és identificar les EEAM autoritzades, identificar els apartaments moblats per a vacances autoritzats i la seva categoria, relacionar cada apartament moblat per a vacances autoritzat amb l’EEAM que l’explota i determinar la composició del parc immobiliari de cada EEAM.

La Llei 26/2008, en la disposició transitòria segona, faculta el Govern per desenvolupar, en el termini màxim de dotze mesos a comptar de la seva entrada en vigor, entre d’altres, el Reglament de funcionament del Registre d’EEAM i d’apartaments moblats per a vacances.

Per aquests motius, el Govern, en la sessió del dia 25 de novembre del 2009, a proposta del ministre d’Economia i Finances,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.