Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova la modificació dels articles 3.2 i 15 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les funcions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004


Exposició de motius

Atesa l’experiència de funcionament del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració(CONAVA) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004 i les propostes presentades a la CONADIS pels representants del col·lectiu de persones amb discapacitat, es considera que cal, d’una banda, promoure les tasques orientadores de l’esmentada Comissió i possibilitar la col·laboració de les entitats si la persona afectada ho desitja i, d’altra banda, flexibilitzar la participació dels professionals de l’àmbit social, sense augmentar, però, el nombre de components per tal d’incrementar la multidisciplinarietat de l’equip i possibilitar d’aquesta forma una millor cobertura dels principals àmbits d’intervenció.
LesLleis.com

Per tot això, en la sessió del 17 de febrer del 2010, es va prendre l’acord de modificar l’article 3.2 i l’article 15 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d’establiments dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004.
Article únic

Es modifiquen els articles 3.2 i 15 que queden redactats de la forma següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.