Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial


Exposició de motius

El pas del temps, els canvis en l’entorn i l’evolució dels avenços tecnològics comporten sovint l’obsolescència de les normes de regulació administrativa, fet que pot provocar un cert desvirtuament de la finalitat pública que originalment contenien. És, per tant, necessari i imperatiu que l’Administració pública revisi periòdicament les seves actuacions amb l’objectiu d’eliminar els processos que hagin perdut la finalitat originària per demostrar així capacitat de reacció i dinamisme vers els canvis continus que es produeixen en l’entorn.

En aquest sentit es promulga aquest Reglament, que disposa el desenvolupament d’un nou model simplificat de tramitació administrativa que persegueix un procediment més senzill i àgil, pel qual particulars i empreses puguin obrir i traslladar comerços, modificar les activitats comercials, i també canviar de titular o de nom comercial.

Aquesta simplificació dels tràmits no ha de comportar, però, un pas endarrere pel que fa a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient. La nova norma pretén assolir els mateixos objectius, però d’una manera més eficient, per operar sota els principis de minimització dels tràmits administratius, que estalviï a empreses i particulars costos de temps i desplaçaments innecessaris.

Aquest nou model té en compte els principis rectors que han de regir en tota Administració moderna. Principis basats en l’eficàcia i l’eficiència dels processos administratius, que operen en el desenvolupament reglamentari del model de procediment simplificat de tramitació administrativa de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial.

El desenvolupament d’aquest nou procediment simplificat es basa en la declaració de la persona titular, i la comprovació de la correcció de les dades declarades i el control del compliment dels requisits legalment exigibles es fa amb posterioritat. Procediment que se sustenta en l’assumpció de responsabilitats de les persones que intervenen en el procés.

Aquest nou procediment obeeix a la necessitat d’agilitar i simplificar la tramitació vigent avui, per facilitar a les empreses l’inici i l’exercici de la seva activitat econòmica i, en definitiva, donar l’adequada resposta als administrats. A la vegada, aquest nou model es constitueix com un primer pas per afrontar de forma viable la imminent implantació de l’Administració electrònica, també en l’àmbit de les sol·licituds de comerç.

Aquest procediment s’ha desenvolupat amb la participació de les respectives administracions comunals que són titulars de determinades competències en l’àmbit de la regulació de l’activitat comercial. Aquesta norma neix com una solució provisional que pretén resoldre un problema actualment existent mentre no es promulgui una llei que reguli de forma completa i exhaustiva el comerç.

Pels motius exposats, i a proposta del Ministeri d’Economia i Finances, el Govern, en la sessió del 25 de febrer del 2010,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu al procediment simplificat per a l’obertura i el trasllat de comerç, la modificació de les activitats comercials i el canvi de titular i del nom comercial, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.