Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Vist que el Govern va aprovar el 8 d’abril del 2009 el Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals (BOPA núm. 28, any 21, del 15 d’abril del 2009), que va entrar en vigor el 15 d’octubre del 2009 passat;

Vista la necessitat de prolongar la fase de proves de les targetes digitals per tal d’obtenir-ne l’homologació;

Vist que la data obligatòria prevista per instal·lar el tacògraf digital estava fixada a partir del dia 1 de gener del 2010;

Es proposa modificar el Decret d’aprovació del Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals per canviar la data a partir de la qual cal que tots els vehicles de nova matriculació instal·lin el tacògraf digital i disposin de la targeta digital.

A proposta del Ministeri d’Economia i Finances, en execució de l’acord de Govern del 21 de juliol del 2010,

Decreta
Article únic

S’aprova la modificació del Decret d’aprovació del Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals, del 8 d’abril del 2009, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament que modifica el Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals

Article 1

Es modifica la disposició final primera del Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals, que queda redactat com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.