Carregant...
 

REGLAMENT ENERGÈTIC EN L’EDIFICACIÓ (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és establir les prescripcions administratives i tècniques relatives a les prestacions energètiques en l’edificació i a la utilització de sistemes de producció tèrmics o elèctrics mitjançant instal·lacions per la captació, l’aprofitament i l’ús de diverses fonts d’energies renovables i d’hidrocarburs, per fixar les condicions tècniques mínimes que han de garantir els requisits de durabilitat, fiabilitat, seguretat i eficiència energètica.

En determinats projectes es podran adoptar, per al desenvolupament tecnològic, solucions diferents de les exigides en aquest Reglament, sempre que se’n justifiquin suficientment la necessitat i que no impliquin una disminució de les exigències mínimes de qualitat especificades al mateix Reglament.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Les exigències requerides per aquest Reglament s’apliquen:
LesLleis.com

a) Als edificis de nova construcció i a les ampliacions dels existents, sempre que la superfície ampliada representi almenys el 50% de la superfície total construïda o més de 500 m2 ampliats, amb calefacció, refrigeració, climatització o ventilació amb control o sense control del grau d’humitat.
b) A les reformes d’edificis existents i als canvis d’ús d’aquests, sempre que la superfície reformada o el canvi d’ús representi almenys el 50% de la superfície total construïda, amb calefacció, refrigeració, climatització o ventilació amb control o sense control del grau d’humitat.
c) A la realització de noves instal·lacions per a la producció de calor, de fred, d’aigua calenta sanitària, de vapor d’aigua o d’electricitat.
d) A la substitució o la modificació de les instal·lacions esmentades al paràgraf anterior.


Queden exempts de l’aplicació d’aquest Reglament els edificis inclosos a l’Inventari general de patrimoni cultural i els edificis declarats d’interès cultural.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.