Carregant...
 


DECRET


Exposició de motius

El Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000, estableix a l’article 5.1 el procediment de concessió de les ajudes que els sol·licitants han de formalitzar, la sol·licitud i la documentació requerida segons l’activitat o el programa subvencionats dins dels terminis establerts en la convocatòria pública i segons les bases de les ajudes.
LesLleis.com

Vist que l’article 22 de la Llei general de les finances públiques estableix que, si abans d’acabar l’exercici, el Consell General no aprova la Llei del pressupost general queden prorrogats automàticament per dotzenes parts els pressupostos de l’exercici anterior quant als crèdits definitius de despeses corrents;

Atesa la necessitat d’establir els criteris reguladors del procediment de concessió de les ajudes a l’esport en el període de pròrroga pressupostària;

A proposta de la Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat, el Govern, en la sessió del 28 de desembre del 2010, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.