Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’han constatat un error d’omissió en la publicació del Decret pel qual s’aprova el reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social del Decret del 12 de gener del 2011, publicat al BOPA núm. 4, any 23, de data 19 de gener del 2011, es procedeix a la seva íntegra publicació, que queda redactada com segueix:

“Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social

Exposició de motius

Les prestacions d’invalidesa de la Seguretat Social es regulen al capítol cinquè, del títol II, del llibre tercer, de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social.

Reglamentàriament s’ha de desenvolupar la determinació del grau d’invalidesa, la manera de determinar la pèrdua de capacitat de guany i d’avaluar el conjunt d’activitats essencials que es poden fer en la vida diària, així com els barems aplicables a l’avaluació de cadascuna d’aquestes determinacions i la compatibilitat de la pensió d’invalidesa amb el treball.

També s’ha de desenvolupar per reglament altres aspectes relacionats amb el procediment per accedir a les prestacions d’invalidesa.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 26 d’octubre del 2010, a proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 12 de gener del 2011, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la Seguretat Social sense perjudici de produir efectes des de l’entrada en vigor de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social, per a tot el que sigui favorable als assegurats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.