Carregant...
 

Decret del 6 d’abril del 2011 pel qual es modifica el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat.


Exposició de motius

L’article 3.1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat estableix que les persones a les quals es refereixen els apartats d) i e) que a partir de 65 anys passin a tenir una pensió de jubilació, continuen mantenint el dret a percebre la prestació de reembossament fins al 100% mentre continuï la situació d’invalidesa que va generar la pensió.

Els apartats d) i e) fan referència a les persones discapacitades que rebin una pensió de solidaritat i a les persones que percebin la pensió d’adults minusvàlids físics, psíquics i/o mentals, respectivament.
LesLleis.com

Aquest dret també s’ha de mantenir per a les persones a les quals es refereix l’article 3.1.f), que tenen una invalidesa reconeguda derivada d’un accident no laboral o d’una malaltia comuna del grup 3 de la categoria A o de la categoria B regulades a la Llei 17/2008, o que presentin un grau de menyscabament 4, d’acord amb l’article 4.1 del Reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social, del 12 de gener del 2011.

Amb l’objectiu que les persones que tenen una invalidesa no vegin reduïdes les prestacions pel fet de passar a tenir una pensió de jubilació, el Govern, en la sessió del 6 d’abril de 2011, aprova aquest

Decret
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.