Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009 i modificat el 21 de juliol del 2010Exposició de motius

L’acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que fan transports internacionals per carretera (en endavant, AETR), fet a Ginebra l’1 de juliol de 1970, i vigent al Principat d’Andorra des del 12 d’agost de 1997, és d’aplicació per als vehicles que efectuen el transport de mercaderies de més de 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat, i per als vehicles que efectuen el transport de viatgers que poden transportar més de nou persones, incloent-hi el conductor.

L’AETR també disposa que l’aparell de control, anomenat tacògraf, que han de dur els tipus de vehicles esmentats anteriorment, només els poden instal·lar i reparar tallers degudament autoritzats amb aquesta finalitat per l’autoritat competent, i que la validesa administrativa dels permisos dels tallers autoritzats no pot ser superior a un any.

Per garantir l’aplicació d’aquestes disposicions el Govern va aprovar, el 8 d’abril del 2009, el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, i el 21 de juliol del 2010, el Reglament que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital.

Les disposicions de l’article 5 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, i les disposicions de l’article 1 del Reglament que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, que fixen, respectivament, la durada de la validesa de l’autorització administrativa dels permisos dels tallers autoritzats i el nombre de places dels vehicles als que els és d’aplicació l’AETR, no són conformes amb les disposicions establertes per l’AETR.

Per tal d’harmonitzar les normes i per evitar dubtes a les persones que les han d’aplicar, es modifica l’article 5 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, pel que fa a la validesa de l’autorització administrativa, que d’haver-se de renovar cada quatre anys per un període de quatre anys passa a haver-se de renovar cada any per un període d’un any. També es modifica l’article 1 del Reglament que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, pel que fa al nombre de places dels vehicles de transport de passatgers als que els és d’aplicació l’AETR, que passa de deu a nou places.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió de l’1 de juny del 2011,

Decreta
Article 1

S’aprova la modificació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009 i modificat el 21 de juliol del 2010, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Modificació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009 i modificat el 21 de juliol del 2010

Article 1
Modificació de l’article 5 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009
Es modifica l’article 5 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009, que queda redactat com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.