Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009 i modificat el 21 de juliol del 2010


Exposició de motius

L’acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que fan transports internacionals per carretera (en endavant, AETR), fet a Ginebra l’1 de juliol de 1970, i vigent al Principat d’Andorra des del 12 d’agost de 1997, és d’aplicació per als vehicles que efectuen el transport de mercaderies de més de 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat, i per als vehicles que efectuen el transport de viatgers que poden transportar més de nou persones, incloent-hi el conductor.

L’AETR també disposa que l’aparell de control, anomenat tacògraf, que han de dur els tipus de vehicles esmentats anteriorment, només els poden instal·lar i reparar tallers degudament autoritzats amb aquesta finalitat per l’autoritat competent, i que la validesa administrativa dels permisos dels tallers autoritzats no pot ser superior a un any.

Per garantir l’aplicació d’aquestes disposicions el Govern va aprovar, el 8 d’abril del 2009, el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, i el 21 de juliol del 2010, el Reglament que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital.

Les disposicions de l’article 5 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, i les disposicions de l’article 1 del Reglament que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, que fixen, respectivament, la durada de la validesa de l’autorització administrativa dels permisos dels tallers autoritzats i el nombre de places dels vehicles als que els és d’aplicació l’AETR, no són conformes amb les disposicions establertes per l’AETR.

Per tal d’harmonitzar les normes i per evitar dubtes a les persones que les han d’aplicar, es modifica l’article 5 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, pel que fa a la validesa de l’autorització administrativa, que d’haver-se de renovar cada quatre anys per un període de quatre anys passa a haver-se de renovar cada any per un període d’un any. També es modifica l’article 1 del Reglament que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, pel que fa al nombre de places dels vehicles de transport de passatgers als que els és d’aplicació l’AETR, que passa de deu a nou places.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió de l’1 de juny del 2011,

Decreta
Article 1

S’aprova la modificació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009 i modificat el 21 de juliol del 2010, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Modificació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009 i modificat el 21 de juliol del 2010

Article 1
Modificació de l’article 5 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009
Es modifica l’article 5 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital del 8 d’abril del 2009, que queda redactat com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.