Carregant...
 

Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació
1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i desenvolupa les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris i el sistema de gestió, de liquidació i de control de l’impost esmentat.
LesLleis.com
2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en les lleis esmentades i altres disposicions que resultin aplicables.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.