Carregant...
 

Decret pel qual es modifica el Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats


Exposició de motius

La Llei 26/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, inclou una sèrie de modificacions en matèria comptable i de presentació de la informació que incideixen en el Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats. En aquest sentit, s’exclouen del perímetre de consolidació els denominats grups horitzontals quan el control de les societats filials que integren un mateix grup de societats correspongui a una o diverses persones físiques o jurídiques que actuen conjuntament. Per aquest motiu, i per tal d’adaptar-lo als requeriments establerts en les normes internacionals de comptabilitat i en les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF) i facilitar-ne l’aplicació als grups de societats andorranes, s’obliga a consolidar totes les societats matrius que exerceixen un control directe o indirecte sobre altres societats filials d’aquestes, d’acord amb els requisits establerts en la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i les seves modificacions posteriors.

D’altra banda, des de l’entrada en vigor del Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats, s’han establert noves figures impositives que calia tenir en compte tant a l’hora d’ampliar i incloure nous continguts en aquest Reglament, com en l’establiment dels models de formulació dels comptes anuals consolidats, aprofitant al mateix temps per corregir certs errors tècnics que presentaven els models inicials.

Per aquest motiu, aquest Reglament inclou una referència a l’impost sobre beneficis per als grups de societats i modifica els models dels comptes anuals incloent l’epígraf d’impostos sobre beneficis en els estats financers consolidats.

Per raons de seguretat jurídica i a fi d’oferir als empresaris un accés àgil a la normativa comptable en matèria de consolidació dels comptes anuals, es publica íntegrament el Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 15 de febrer del 2012, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’aproven les modificacions del Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.