Carregant...
 

Reglament de construcció (Text refós per LesLleis.com)


Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és desenvolupar i complementar les determinacions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme mitjançant l’establiment dels paràmetres d’ordenació de l’edificació, el règim dels usos, les condicions de construcció i d’habitabilitat, la regulació dels procediments de presentació de les sol·licituds d’urbanització i ús del sòl, i d’edificació, i llurs autoritzacions.
Article 2. Abast d’aplicació

1. Les determinacions sobre construcció establertes en aquest Reglament tenen el caràcter de mínim obligatori d’aplicació general, sense perjudici que el planejament urbanístic que ha d’aprovar els comuns pugui establir condicions més restrictives.
Article 3. Actuació dels comuns

Els comuns serveixen amb objectivitat l’interès parroquial i actuen d’acord amb els principis de legalitat, eficàcia i transparència.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.