Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats


Exposició de motius

El context actual de crisi econòmica mundial ha provocat al nostre país la pèrdua de molts llocs de treball i, en conseqüència, les condicions personals, familiars i econòmiques de molts treballadors desocupats han esdevingut insostenibles.

S’han impulsat diversos programes de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica i amb l’objectiu comú de minimitzar l’impacte de la pèrdua de llocs de treball, atès que la societat ha de ser solidària amb les persones que, mitjançant el seu treball, han contribuït al creixement del nostre país.
LesLleis.com

Amb la finalitat de pal·liar de forma immediata les dificultats evidents de la manca de feina i, ensems, d’assolir que la prestació del seu treball aporti un benefici a la col·lectivitat, s’han aprovat els dos primers programes de treball temporal per contribuir a donar un servei en benefici de la col·lectivitat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació, que han estat vigents durant l’any 2012.

Si bé la voluntat del Govern és seguir endegant nous programes en benefici de la col·lectivitat en els àmbits de l’Administració i dels organismes i les entitats públiques que permeten pal·liar –temporalment però de manera àgil i immediata– els efectes de la crisi, això no ha d’impedir la implantació concurrent d’altres programes destinats al sector privat, a fi d’incidir en dos objectius principals en el sector privat: el foment de la contractació i el foment de la formació quan escaigui.

De l’anàlisi del perfil professional dels treballadors desocupats inscrits en situació de recerca al Servei d’Ocupació, se’n desprèn que hi ha treballadors formats o amb anys d’experiència en la professió, i que hi ha treballadors sense aquestes característiques per diversos motius i, per això, els dos programes de polítiques actives d’ocupació previstos per al sector privat tenen com a objectiu fomentar-ne la contractació amb diverses mesures.

El Programa per fomentar la contractació indefinida dels treballadors desocupats pretèn fomentar la contractació en el sector privat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca que acreditin una formació o que han adquirit experiència professional en llocs de treball concrets, amb la finalitat que aquests perfils professionals segueixin actius sense necessitat de formació.

El contingut del Programa –malgrat no tenir un component formatiu– ha estat objecte de consulta a la Taula permanent per a la formació en el treball –creada per Decret del 7 de juliol del 2010– amb la finalitat que les aportacions dels agents socials que la componen contribueixin a assolir l’èxit del Programa.

Aquest Decret s’estructura en tres capítols:

El capítol primer determina les disposicions generals, estableix els objectius específics del Programa i el règim jurídic, identifica els subjectes beneficiaris i destinataris i les modalitats concretes dels beneficis associats, que es configuren en forma de subvenció.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables; el règim obligacional particular dels potencials beneficiaris; l’import, la durada i la periodicitat del pagament de les subvencions atorgades; el règim de concurrència i d’incompatibilitat amb altres programes i prestacions; el període de vigència del Programa i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al Programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 23 de gener del 2013,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.