Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació de la disposició addicional tercera del Reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social del 10 de febrer del 2010


Exposició de motius

La disposició addicional tercera del Reglament regulador del procediment de cotització i recaptació de la seguretat social, modificat pel Decret del 13 d’octubre del 2010, estableix que la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) pot trametre el full de cotització mensual a les persones obligades al pagament durant el termini màxim d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la Llei.
LesLleis.com

A partir d’aquesta data les persones obligades a fer el pagament han de dur a terme la cotització de forma electrònica o bé adreçar-se a les oficines de la CASS per obtenir l’imprès.

En el cas dels patrons domèstics o de les empreses amb cinc o menys treballadors, la CASS continua trametent per correu el full de cotització mensual.

L’objectiu és agilitar, millorar i unificar la tramitació electrònica del full mensual de cotització a tots els empresaris a través dels mitjans i procediments electrònics, informàtics o telemàtics, d’acord amb els principis d’eficàcia, d’eficiència i de celeritat gestora que regeixen la gestió administrativa, financera i tècnica del sistema de seguretat social.

La CASS ha de facilitar a tots els empresaris la possibilitat de rebre a través dels mitjans i procediments electrònics, informàtics i telemàtics el full mensual de cotització.

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar, i en execució de l’acord de Govern del 5 de juny del 2013,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.