Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost general indirecte


Exposició de motius

El 23 de maig del 2013, el Consell General va aprovar la Llei 11/2013, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

La Llei 11/2013, del 23 de maig del 2013, introdueix un règim especial que regula les transmissions de béns usats amb la finalitat d’evitar les sobreimposicions que es produïen amb el règim general de l’IGI. Aquest règim especial regula les adquisicions de béns usats que puguin fer els empresaris a particulars o a persones que no siguin empresàries.

La disposició addicional tercera introdueix a la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte el règim especial de béns usats i fixa les condicions d’aplicació d’aquest règim, la base de tributació així com les obligacions i limitacions del dret a deduir.

El Reglament desenvolupa diversos punts del règim especial de béns usats, com l’obligació d’expedir i de lliurar una factura per part del comprador, el contingut del registre de les compres i les vendes que es fan sota aquest règim. Es modifica l’article 1 del Reglament del 24 d’octubre del 2012 i s’afegeix l’article 34. Finalment, el Reglament preveu els formularis corresponents que s’han d’utilitzar per dur a terme les tramitacions i autoliquidacions corresponents.
LesLleis.com

Per raons de seguretat jurídica, es publica íntegrament el Reglament amb la inclusió de totes les modificacions, excepte aquells formularis que no es modifiquen i que estan publicats en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 20 de juny del 2012.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 26 de juny del 2013, aprova aquesta modificació del Reglament de l’impost general indirecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.