Carregant...
 

Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic de les prestacions econòmiques individuals i familiars en matèria d’atenció social.
Article 2
Concepte de prestacions econòmiques d’atenció social
Les prestacions econòmiques d’atenció social són ajudes dineràries atorgades pel Govern a favor de persones individuals o unitats familiars adreçades a proporcionar mitjans per:

a) Atendre necessitats bàsiques.

b) Prevenir o superar situacions de marginació i d’exclusió social, com també per fomentar l’autonomia.

c) Facilitar l’accés als programes, a les activitats i als serveis d’atenció social.

Poden percebre aquestes prestacions econòmiques quan se’ls hagi reconegut el dret d’accés a la prestació o quan acreditin que no disposen de recursos econòmics suficients ni tenen dret a rebre’ls d’altres persones o entitats públiques o privades i compleixen els altres requisits establerts en aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.