Carregant...
 

Decret de modificació de l’annex número I del Reglament de gas, relatiu a les instal·lacions fixes d’emmagatzematge dels gasos del petroli liquats, del 18 de desembre de 1996, publicat al BOPA núm. 5, any 9, del 15 de gener de 1997


Exposició de motius

El 18 de desembre de 1996 el Govern va aprovar el Reglament de gas actualment en vigor. L’article 8.3 de l’annex número I d’aquest Reglament, relatiu a les instal·lacions fixes d’emmagatzematge dels gasos liquats del petroli (GLP), estableix l’obligació de sotmetre els dipòsits a una prova de pressió hidràulica cada deu anys. Aquesta prova té com a finalitat garantir en el temps l’estat dels dipòsits i assegurar-ne la seguretat en l’explotació.

A la Unió Europea, la Directiva 97/23/CE, relativa als recipients sota pressió, autoritza l’ús de mètodes alternatius a la prova de pressió hidràulica, tot garantint el mateix nivell de seguretat.

En aquest sentit, el mètode de control no destructiu per emissions acústiques, practicat industrialment durant els darrers 30 anys, és un mètode de control alternatiu a la prova de pressió hidràulica que, realitzat segons una metodologia adaptada, permet controlar un recipient a pressió amb les màximes garanties de seguretat i de fiabilitat.

Tenint en compte que una de les finalitats de la Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000, és adaptar la regulació de l’activitat industrial nacional a la vigent en els països del nostre entorn, amb incidència especial a les directives i normes harmonitzades europees, es proposa modificar el Reglament de gas.

En concret, l’abast de la modificació introduïda correspon a la possibilitat de substituir la prova de pressió hidràulica decennal dels dipòsits fixos d’emmagatzematge dels gasos liquats del petroli per una prova de pressió pneumàtica amb control per emissions acústiques, realitzada seguint les disposicions recollides en diverses normes europees harmonitzades avui dia vigents.
LesLleis.com

Consegüentment, amb l’objectiu de permetre que es facin proves de pressió pneumàtica amb control per emissions acústiques en les instal·lacions fixes d’emmagatzematge dels gasos del petroli liquats, el Govern, en la sessió del 18 de setembre del 2013, a proposta del ministre d’Economia i Territori,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.