Carregant...
 

Decret de modificació del Decret d’aprovació del Reglament d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs, del 3 de novembre del 2010, modificat l’1 d’agost del 2012 i el 5 de juny del 2013


Exposició de motius

L’apartat primer de la disposició transitòria tercera del Reglament d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs, del 3 de novembre del 2010, determina que les empreses subministradores, un cop hagin transcorregut 18 mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament, han de deixar de subministrar combustible a les instal·lacions que no disposin de placa d’identificació o que la tinguin caducada;

Vist que el nombre d’instal·lacions que es troben sotmeses a aquesta disposició és elevat;
LesLleis.com

Vist que la voluntat d’aquest Reglament i les seves posteriors modificacions ha estat, d’una banda, regularitzar la situació administrativa d’aquestes instal·lacions, però també, i de manera prioritària, garantir el subministrament de combustible, inclús a les instal·lacions que, transcorreguts 18 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament no disposin de placa d’identificació o la tinguin caducada, amb la condició que els subministradors portin un registre de tots els subministraments de combustible que efectuïn, segons es detalla en l’apartat tres de la disposició transitòria tercera d’aquest Reglament;

Vist que, en aquest marc, la redacció de la modificació de l’apartat segon de la disposició addicional tercera de 5 de juny de 2013, publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de data 12-06-203, núm. 27, any 25, pot donar lloc a una interpretació confusa d’aquest Reglament que, com s’ha explicat amb anterioritat, no és altra que garantir el subministrament de combustible en tota circumstància, això sense perjudici de que el Reglament també insti a la regularització de les instal·lacions que no disposin de la placa d’identificació o la tinguin caducada.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 18 de setembre del 2013,

Decreta