Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle


Exposició de motius

El Principat d’Andorra va dipositar, el 26 de gener del 2009, a les Nacions Unides, l’instrument d’adhesió al Conveni per a la protecció de la capa d’ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985, i al protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó, fet a Mont-real el 16 de setembre de 1987, ajustat o esmenat a Londres el 29 de juny de 1990; a Copenhaguen el 25 de novembre de 1992; a Viena el 7 de desembre de 1995; a Mont-real el 17 de setembre de 1997 i a Pequín el 3 de desembre de 1999, publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 86, del 3 de desembre del 2008. Aquests instruments van entrar en vigor a Andorra el 26 d’abril del 2009.

El Protocol de Mont-real relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó estipula una disminució progressiva en el consum dels hidroclorofluorocarburs (HCFC) que ha d’assolir el 100% de reducció l’1 de gener de l’any 2030.

El 10 de setembre del 2010, el Govern va aprovar el Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle, en què es desenvolupen les obligacions definides en la prohibició de la producció i de l’ús de les substàncies regulades i dels productes i aparells que les contenen, així com l’exportació o la importació, tot de manera concordant amb el Reglament (CE) núm. 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

Segons el que s’exposa en els apartats b i c de l’article 5 del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle, resta prohibida la posada al mercat i l’ús d’hidroclorofluorocarburs (HCFC) reciclats i regenerats per al manteniment i la revisió d’aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor en servei a partir de l’1 de gener del 2015, termini que concorda amb la normativa de la Unió Europea.
LesLleis.com

Vist l’article 11 del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle, que estipula que les empreses que manipulen substàncies regulades, així com els productes i aparells que les contenen o en depenen, han d’estar autoritzades mitjançant un procediment administratiu de sol·licitud que fins ara només han fet efectiu una part d’empreses manipuladores del país;

Vist l’article 10, que estipula que les empreses autoritzades han d’informar el titular en cas de possibilitat de substituir les substàncies regulades contingudes en els productes o els aparells i que una gran majoria dels titulars de les instal·lacions concernides desconeixen encara aquestes obligacions, que comporten una planificació tècnica i econòmica per realitzar la conversió a una altra substància que no afecti el medi ambient;

Ateses les dificultats per complir estrictament les disposicions del Reglament;

Es modifiquen els apartats b i c de l’article 5 del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle, per prorrogar el termini màxim d’ús dels hidroclorofluorocarburs (HCFC) reciclats i regenerats per al manteniment i la revisió d’aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor en servei fins al 31 de desembre del 2016.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del 2 d’octubre del 2013, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.