Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra


Exposició de motius

Els avenços constants en el camp de la biomedicina i la recerca sovint s’incorporen a la societat i a les estructures professionals d’un país de manera sobtada, sense un debat pausat que permeti fer una integració coherent i donar resposta a les necessitats sanitàries i socials reals. En ocasions, tampoc van acompanyats d’una formació apropiada dels professionals per promoure canvis d’actitud i l’adaptació als nous temps.

D’altra banda, el nostre país està iniciant un procés d’obertura econòmica que comporta l’arribada de molts projectes d’investigació, recerca i/o noves tecnologies sanitàries per als quals no es disposa de legislació específica.

Totes aquestes circumstàncies fan necessari comptar amb un entorn adequat per a poder debatre i analitzar aquelles qüestions que plantegen conflictes ètics i de valors en el dia a dia de l’atenció a les persones.

El debat a plantejar requereix les pautes d’una disciplina com és la Bioètica, entesa com a diàleg interdisciplinari entre les humanitats i les ciències de la vida en general, que permeti posar en comú diferents punts de vista i aproximacions, buscant el màxim consens ètic per a guiar les accions, siguin decisions polítiques de país, orientacions per al desenvolupament legislatiu o la dinàmica diària dels professionals que atenen les persones.

Per tot l’exposat, la creació d’un comitè nacional de bioètica esdevé una iniciativa escaient i necessària a fi no solament d’assessorar el Govern i els professionals, sinó també d’estendre a tota la societat la reflexió i el diàleg sobre les controvèrsies ètiques que es generen en l’atenció sanitària i social i en l’àmbit de les ciències de la vida en general.
LesLleis.com

Aquest reglament crea formalment el Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra, defineix les seves funcions i la seva composició, els mecanismes de renovació dels seus membres i les normes més rellevants per a la seva dinàmica de funcionament.

Atenent a les consideracions més amunt esmentades;

A proposta del ministeri encarregat de la salut, el Govern en la sessió del 18 de desembre del 2013

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra, que entra en vigor als quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.