Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa


Exposició de motius

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica i amb l’objectiu comú de minimitzar l’impacte de la pèrdua de llocs de treball, atès que la societat ha de ser solidària amb les persones que, mitjançant el seu treball, han contribuït al creixement del nostre país.

Els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic permeten pal·liar temporalment, però de manera àgil i immediata, els efectes de la crisi en espera que es reactivi l’economia.

Pel que fa al sector privat, es van aprovar dos programes que van ser objecte de consulta a la Taula permanent per a la formació en el treball i que són el resultat de l’anàlisi del perfil professional dels treballadors desocupats inscrits en situació de recerca al Servei d’Ocupació. En efecte, de l’estudi es desprèn un perfil de treballador format o amb anys d’experiència en la professió i un altre que, per diferents raons, no reuneix aquestes característiques i, per això, els dos programes de polítiques actives d’ocupació previstos per al sector privat tenen com a objectiu fomentar-ne la contractació en qualsevol sector d’activitat, amb diferents mesures.

Els suggeriments efectuats en el si de la Taula permanent per a la formació en el treball es van incorporar a tots els programes de foment de l’ocupació vigents durant l’any 2013 –tant els destinats al sector privat com els destinats al sector públic– i han suposat una millora atès que, en síntesi, han permès agilitar i facilitar els tràmits administratius de les empreses, reduir el temps d’inscripció dels treballadors desocupats al Servei d’Ocupació per poder ser beneficiaris dels programes i, així, mantenir el màxim de treballadors actius.

Durant l’any 2013, a banda dels programes de foment de la contractació i la formació, un objectiu ha estat generalitzar i millorar els cursos adreçats a tots els treballadors inscrits al Servei d’Ocupació amb la finalitat d’ampliar l’oferta formativa per a totes les persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació, al marge de la formació ocupacional que s’organitza, i que han de seguir els beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària, de conformitat amb el Compromís d’inserció activa que signen, i al marge del Programa de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa o d’altres programes que, en el futur, es puguin aprovar.

En execució d’aquest projecte, els ministeris d’Educació i Joventut, i de Justícia i Interior van elaborar el Catàleg trimestral de formacions ocupacionals, amb la finalitat d’ordenar les formacions que s’imparteixen i no duplicar l’oferta, i aquest document s’ha de considerar com un punt de sortida per a una organització millor de l’oferta formativa ocupacional, és a dir, una base de treball que exigeix millora, continuïtat i desenvolupament, amb la implicació de tots els sectors afectats.
LesLleis.com

Durant l’any 2014, la voluntat del Govern és, a banda de projectar altres programes que contribueixin a millorar l’ocupació, de donar continuïtat als programes de foment de l’ocupació en el sector privat atès que els seus objectius són plenament vigents. A més, els membres de la Taula permanent per a la formació en el treball van coincidir en l’opinió que els programes de foment de l’ocupació en el sector privat havien estat ben concebuts, que s’hi havien introduït millores respecte als anteriors que agiliten els tràmits i, per altra banda, que fomentaven la contractació indefinida i eren atractius per al teixit empresarial, atès que preveuen subvencions importants –en un programa fins a 2.250 € i en l’altre fins a 4.500 €– per fomentar la contractació i el seu manteniment en un període de temps llarg.

El Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa cerca la millora de l’ocupabilitat dels treballadors en situació de desocupació mitjançant un procés formatiu que es desenvoluparà principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que anirà acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient.

El contingut del Programa ha estat objecte de consulta a la Taula permanent per a la formació en el treball –creada per Decret del 7 de juliol del 2010– amb la finalitat que les aportacions dels agents socials que la componen contribueixin a assolir l’èxit del Programa de foment de la contractació dels treballadors desocupats i, alhora, la millora de les habilitats i les competències professionals que els permeti encarar noves perspectives professionals amb el màxim de garanties possible.

Aquest Decret s’estructura en tres capítols:

El capítol primer determina les disposicions generals, estableix els objectius específics del Programa i el règim jurídic, identifica els subjectes beneficiaris i destinataris i les modalitats concretes dels beneficis associats, que es configuren en forma de subvenció.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables; el règim obligacional particular dels potencials beneficiaris; l’import, la durada i la periodicitat del pagament de les subvencions atorgades; el règim de concurrència i d’incompatibilitat amb altres programes i prestacions; el període de vigència del Programa i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al Programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 19 de febrer del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.