Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici 2014


Exposició de motius

La Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, disposa a l’article 36 la finalitat i les modalitats de control pressupostari. La mateixa Llei també estableix, a l’article 42, que la Intervenció General és titular dels controls de legalitat, d’oportunitat econòmica i financer.

Mitjançant la Llei del pressupost per a l’exercici 2014, que addiciona els apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 36, a proposta de la Intervenció General i amb la conformitat prèvia del ministre encarregat de les finances, es faculta el Govern per establir reglamentàriament un programa anual de control pressupostari que determini les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques participades per l’Administració general amb incidència sobre les finances públiques i les entitats privades que reben subvencions, préstecs, avals i altres ajuts a càrrec del pressupost general, que estiguin subjectes al control pressupostari, així com la modalitat i l’abast de control a la qual estiguin subjectes. Amb aquesta modificació s’incideix també en el fet que la Caixa Andorrana de Seguretat Social queda subjecta a aquest control pressupostari i, per tant, entra cada any dins de l’abast del programa de control pressupostari.

El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret estableix les entitats subjectes al control pressupostari durant l’exercici 2014, així com la modalitat i l’abast de control a la qual estan sotmeses.

Des del punt de vista formal, el Reglament comprèn sis articles que contenen les disposicions referents a l’objecte, l’àmbit d’aplicació, el control financer, el control de la legalitat, el control d’oportunitat econòmica i el control pressupostari a les entitats no incloses en aquest Reglament.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 26 de març del 2014,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.