Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població.


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per tal de millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació.

La definició dels programes i les mesures en matèria d’ocupació s’ha de fer tenint en compte el context socioeconòmic, a fi d’oferir solucions ajustades i adequades al moment present. En aquest sentit, la situació de crisi econòmica que encara perdura al nostre país i que suposa que un nombre important de persones constin inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, malgrat que s’hagi constatat una millora en el darrer any, fa necessari dotar-se d’instruments que optimitzin el resultat de la intermediació dels treballadors desocupats amb les ofertes de treball existents.

L’experiència pràctica ha demostrat que la intermediació esmentada esdevé molt més difícil quan les empreses que ofereixen un lloc de treball estan radicades en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població, fora d’uns radis determinats i de les principals carreteres generals, atès que sorgeixen dificultats específiques relacionades amb el preu i el temps de desplaçament dels treballadors.

En efecte, en aquests casos s’ha constatat que les ofertes de treball inscrites al Servei d’Ocupació tot sovint no poden ser satisfetes si els horaris laborals no són coincidents amb els horaris del transport públic de passatgers en determinades franges horàries i, al mateix temps, els treballadors que s’adapten al perfil professional requerit no disposen de vehicle propi; o si malgrat haver-hi transport públic de passatgers o disposar de vehicle propi, els horaris laborals afegits al temps de desplaçament necessari dificulten la disponibilitat dels treballadors amb familiars que en depenen, motiu pel qual opten per les ofertes de treball que, amb les mateixes condicions salarials, no impliquen despeses o temps addicionals.
LesLleis.com

A més, les dificultats assenyalades també suposen que en el cas que inicialment es pugui dur a terme la intermediació, la relació laboral finalitzi de forma prematura, quan el treballador es troba en disposició d’acceptar una altra oferta de treball en una empresa més propera al seu domicili, que no li suposa despeses de transport associades o temps afegit de desplaçament. És per aquest motiu que les empreses que es troben lluny dels principals eixos i nuclis de població pateixen una rotació de personal molt superior.

Així doncs, la finalitat del Programa que és objecte d’aquest Reglament és de fomentar la contractació de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació mitjançant, d’una banda, una subvenció de 150 euros mensuals a les empreses que vulguin acollir-s’hi, es trobin allunyades dels principals eixos i nuclis de població, i formalitzin la contractació amb les condicions de salari i d’horaris laborals que s’estableixen; i de l’altra, un ajut econòmic individual al treballador contractat per fer front al cost del transport, ambdós per una durada màxima de dotze mesos. Tot plegat a fi que el temps i el cost esmerçat en aquest transport i les dificultats de conciliar la vida laboral i familiar no siguin un impediment per intermediar les ofertes i les demandes de llocs de treball, o evitin una rotació de personal excessiva.

El contingut d’aquest Reglament ha estat objecte de consulta a la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, creada per Decret del 7 de juliol del 2010, amb la finalitat d’incorporar les aportacions dels agents socials que en formen part, i contribuir per tant a assolir l’èxit del programa.

Aquest Reglament s’estructura en tres capítols, el primer dels quals estableix les disposicions generals; els objectius específics del programa i el seu règim jurídic; els subjectes beneficiaris i destinataris, i les modalitats concretes dels beneficis associats al programa en forma de subvenció.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables; el règim obligacional particular dels beneficiaris eventuals; l’import, la durada i la periodicitat del pagament de les subvencions i els ajuts atorgats; el règim de concurrència i d’incompatibilitat amb altres programes i prestacions; el període de vigència del programa, i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 30 de juliol del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és establir un programa per fomentar la contractació de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, per part de les empreses que reuneixin els requisits per acollir-se al Programa i formalitzin la contractació amb les condicions de salari i d’horaris laborals previstes, mitjançant una subvenció de 150 euros mensuals durant dotze mesos i un ajut econòmic individual al treballador que reuneixi els requisits del programa, durant el mateix període, vinculat al cost del transport, amb la finalitat que el temps i les despeses esmerçats en el desplaçament i les dificultats de conciliar la vida laboral i la familiar no siguin un impediment per intermediar les ofertes i les demandes de llocs de treball, o evitin una rotació de personal excessiva.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.