Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions familiars per fill a càrrec


Exposició de motius

La solidaritat amb les persones i famílies en situació de necessitat ha estat una de les senyes d’identitat nacional del poble andorrà, amb la prioritat de prevenir i vetllar per la dignitat, l’autonomia, la responsabilitat dels ciutadans i la solidaritat social.

La Constitució del Principat d’Andorra recull aquest esperit i estableix a l’article primer que és un Estat social i, per això, a l’apartat 2 de l’article 6 preceptua que “Els poders públics han de crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives. En altres disposicions el text constitucional es refereix a la protecció de diversos col·lectius, con la família i els fills; a àmbits de benestar com la salut, l’educació, el treball i l’habitatge; i amb caràcter general propugna el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.

En aquesta direcció, el Consell General, en la seva sessió del dia 24 d’abril del 2014, ha aprovat la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, per concretar el model; racionalitzar i ordenar el sector, i eliminar les disfuncions, les duplicitats i les diferències territorials existents amb la finalitat prioritària de millorar la qualitat de vida de les persones i famílies mitjançant un sistema sòlid i ben articulat, de manera que es completi l’ordenació de la protecció social andorrana, constituïda bàsicament per la seguretat social, el sistema de salut i el sistema de serveis socials i sociosanitaris.

La Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris preveu que els serveis socials i sociosanitaris s’adrecin a tota la població i d’una manera especial a les persones que estan en situació de necessitat social, de dependència, d’exclusió social o risc i no disposin dels mitjans ni dels recursos personals ni familiars per fer front a la situació.

En aquesta direcció, la Llei, a l’article 27, crea una prestació familiar per fill a càrrec que s’atorga a partir del primer fill per a totes les famílies amb uns ingressos inferiors al llindar econòmic de cohesió social (en endavant, “LECS”). Aquesta prestació engloba diverses ajudes que fins ara s’atorgaven per a la criança dels fills; simplifica així el procediment a les famílies i a l’Administració, i esdevé una eina per a la prevenció de la precarietat i l’exclusió social.

L’Estat andorrà, vol contribuir, mitjançant l’atorgament d’una prestació a les famílies, en una quantia del 10% del LECS individual per compensar les despeses derivades de la criança dels fills, és a dir, les indispensables per a la manutenció, l’habitatge, la roba, la salut i les relacionades amb la formació i el lleure. La prestació també té en compte l’existència de fills amb discapacitat, els quals han de percebre un complement del 20% de la quantia de la prestació que correspongui.

Per tot això, a proposta de la ministra de Salut i Benestar, en la sessió del 3 de setembre del 2014, el Govern,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.