Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament relatiu a les divises i els distintius d’identificació, i a les distincions, les recompenses i les gratificacions dels membres del Cos Penitenciari


D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari, aquest òrgan constitueix un cos especial dins l’àmbit de l’Administració general, amb una estructura, una organització i unes funcions específiques. En aquest context, i tenint en compte les funcions que la Llei esmentada els atribueix, els membres del Cos Penitenciari tenen la condició d’agents de l’autoritat, l’acreditació de la qual esdevé necessària. Per aquest motiu, els articles 37 i 38 de la Llei 3/2007 fixen, amb certes excepcions, l’obligatorietat de dur uniforme per als membres del Cos que estiguin de servei. Així mateix, l’apartat 1 de l’article 39 del mateix text legal disposa que a l’uniforme reglamentari s’han de portar les divises corresponents a la categoria del membre concernit, i s’efectua una remissió reglamentària pel que fa als llocs i a la forma de les mateixes divises. Pel que fa a l’apartat 2 del mateix article, s’hi preveu que els distintius d’identificació dels membres del Cos, que són el carnet professional i la placa emblema, s’han d’establir quant a la forma i el contingut per la via reglamentària. Al mateix temps, es palesa que mitjançant un reglament també es pot crear un carnet distintiu per als membres del Cos jubilats. En conseqüència, aquest Reglament defineix i concreta els diferents elements d’identificació dels membres del Cos Penitenciari que s’han esmentat, d’acord amb el mandat legal existent. En efecte, es regulen la forma i el contingut del carnet professional i de la placa emblema, l’ús que se n’ha de fer i les conseqüències aparellades a la possessió d’aquests distintius d’identificació. D’altra banda, es detalla el contingut de les diverses divises, a saber: els escuts distintius, els distintius de grau i els distintius d’antiguitat, tot establint el lloc de l’uniforme on s’han de dur. I també es crea i es defineix el carnet distintiu dels membres del Cos jubilats.

Per un altre costat, els apartats 1 i 2 de l’article 51 de la Llei 3/2007 reconeixen als membres del Cos Penitenciari, inclòs el personal administratiu, tècnic administratiu i tècnic, la possibilitat de ser distingits o recompensats en algun dels supòsits que es determinin reglamentàriament, com també la possibilitat de rebre gratificacions no consolidables per serveis extraordinaris, que s’han de definir per la via reglamentària. Així mateix, l’apartat 3 del mateix article estableix la facultat d’atorgar les distincions que es prevegin reglamentàriament a autoritats estrangeres i a persones que no formin part del Cos. En aquest sentit, aquest Reglament desenvolupa un sistema que honora les actuacions dels agents del Cos Penitenciari i dels altres funcionaris que hi són adscrits, exercides amb cautela i dedicació especial. A aquest efecte, es regulen els tipus de distincions i recompenses que es poden atorgar, a saber: la medalla d’or, la medalla d’argent, la medalla de bronze, la placa de jubilació i la medalla institucional, i com se n’efectua el lliurament, i s’enumeren les situacions específiques que mereixen gratificacions, com també el procediment de concessió i remuneració de les mateixes gratificacions.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 17 de setembre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a les divises i els distintius d’identificació, i a les distincions, les recompenses i les gratificacions dels membres del Cos Penitenciari, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.