Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per tal de millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i de cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica a fi d’oferir solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut dels programes aprovats successivament ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diferents necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupació dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, amb l’objecte d’assolir la contractació temporal dels treballadors esmentats, fer treballs que contribueixin a donar un servei en benefici de la col·lectivitat i, ensems, pal·liar temporalment, però de manera àgil i immediata, els efectes de la crisi en moltes famílies en espera que es reactivi l’economia.

Pel que fa al sector privat, des de l’any 2013 s’han aprovat les diferents edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. Finalment, a principis d’aquest any, el Govern va aprovar el programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, en execució del pla per a joves actius de 16 a 20 anys que, de manera conjunta i transversal, duen a terme els ministeris d’Educació i Joventut, i de Justícia i Interior.

També, des de l’inici de la crisi i en paral·lel amb l’aprovació dels diferents programes de foment de l’ocupació, un dels objectius ha estat, no solament millorar les formacions ocupacionals que han de seguir les persones beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària, sinó també generalitzar, millorar i ampliar els cursos adreçats a tots els treballadors inscrits al Servei d’Ocupació. En execució d’aquest projecte, els ministeris d’Educació i Joventut, i de Justícia i Interior van elaborar el Catàleg trimestral de formacions ocupacionals, amb la finalitat d’ordenar les formacions ocupacionals que s’imparteixen, no duplicar-les i establir una base per millorar-les, continuar-les i desenvolupar-les, amb la implicació de tots els sectors afectats.

Tots els programes, tant els destinats al sector públic com al sector privat, així com les accions formatives, han estat objecte de consulta a la Taula permanent per a la formació en el treball, creada per Decret del 7 de juliol del 2010, amb la finalitat que les aportacions dels agents socials que la componen contribueixin a assolir l’èxit de cadascun dels programes, tant en la primera edició com en les successives.

Durant l’any 2015, la voluntat del Govern és, a banda de projectar altres programes i d’haver donat continuïtat als dos programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, donar continuïtat, també, als programes de foment de l’ocupació en el sector privat atès que els seus objectius són plenament vigents. En efecte, la situació de crisi econòmica que encara perdura al nostre país, tot i la millora notable experimentada en el darrer any, suposa que hi hagi encara un nombre important de persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, i, en conseqüència, les condicions personals, familiars i econòmiques de molts treballadors desocupats segueixen sent difícils.

El Programa per al foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades dimana de l’experiència pràctica que ha demostrat que la intermediació esdevé molt més difícil quan les empreses que ofereixen un lloc de treball estan radicades en aquestes zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població, fora d’uns radis determinats i de les principals carreteres generals, atès que sorgeixen dificultats específiques relacionades amb el preu i el temps de desplaçament dels treballadors.

En efecte, en aquests casos s’ha constatat que les ofertes de treball inscrites al Servei d’Ocupació tot sovint no poden ser satisfetes si els horaris laborals no són coincidents amb els horaris del transport públic de passatgers en determinades franges horàries i, al mateix temps, els treballadors que s’adapten al perfil professional requerit no disposen de vehicle propi; o si malgrat haver-hi transport públic de passatgers o disposar de vehicle propi, els horaris laborals afegits al temps de desplaçament necessari dificulten la disponibilitat dels treballadors amb familiars que en depenen, motiu pel qual opten per les ofertes de treball que, amb les mateixes condicions salarials, no impliquen despeses o temps addicionals.

A més, les dificultats assenyalades també suposen que en el cas que inicialment es pugui dur a terme la intermediació, la relació laboral finalitzi de forma prematura, quan el treballador es troba en disposició d’acceptar una altra oferta de treball en una empresa més propera al seu domicili, que no li suposa despeses de transport associades o temps afegit de desplaçament. És per aquest motiu que les empreses que es troben lluny dels principals eixos i nuclis de població pateixen una rotació de personal molt superior.

Així doncs, la finalitat del programa que és objecte d’aquest Reglament és de fomentar la contractació de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació mitjançant, d’una banda, una subvenció a les empreses que vulguin acollir-s’hi, es trobin allunyades dels principals eixos i nuclis de població, i formalitzin la contractació amb les condicions de salari i d’horaris laborals que s’estableixen; i de l’altra, un ajut econòmic individual al treballador contractat per fer front al cost del transport, ambdós per una durada màxima de dotze mesos. Tot plegat a fi d’evitar que el temps i el cost esmerçats en aquest transport i les dificultats de conciliar la vida laboral i familiar siguin un impediment per intermediar les ofertes i les demandes de llocs de treball, o provoquin una rotació de personal excessiva.

Aquest Reglament s’estructura en tres capítols, el primer dels quals estableix les disposicions generals, els objectius específics del programa i el seu règim jurídic, els subjectes beneficiaris i destinataris, i les modalitats concretes dels beneficis associats al programa en forma de subvenció.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables; el règim obligacional particular dels beneficiaris eventuals; l’import, la durada i la periodicitat del pagament de les subvencions i els ajuts atorgats; el règim de concurrència i d’incompatibilitat amb altres programes i prestacions; el període de vigència del programa, i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 de febrer del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
El Programa per al foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, d’ara endavant el programa, té per objecte fomentar la contractació de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, per part de les empreses que reuneixin els requisits per acollir-se al programa i formalitzin la contractació amb les condicions de salari i d’horaris laborals previstes, mitjançant una subvenció i un ajut econòmic individual al treballador que reuneixi els requisits del programa vinculat al cost del transport, amb la finalitat d’evitar que el temps i les despeses esmerçats en el desplaçament i les dificultats de conciliar la vida laboral i la familiar siguin un impediment per intermediar les ofertes i les demandes de llocs de treball, o provoquin una rotació de personal excessiva.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.