Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per tal de millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i de cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica a fi d’oferir solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut dels programes aprovats successivament ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diferents necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupació dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, amb l’objecte d’assolir la contractació temporal dels treballadors esmentats, fer treballs que contribueixin a donar un servei en benefici de la col·lectivitat i, ensems, pal·liar temporalment, però de manera àgil i immediata, els efectes de la crisi en moltes famílies en espera que es reactivi l’economia.

Pel que fa al sector privat, des de l’any 2013 s’han aprovat les diferents edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. Finalment, a principis d’aquest any, el Govern va aprovar el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, en execució del pla per a joves actius de 16 a 20 anys que, de manera conjunta i transversal, duen a terme els ministeris d’Educació i Joventut, i de Justícia i Interior.

També, des de l’inici de la crisi i en paral·lel amb l’aprovació dels diferents programes de foment de l’ocupació, un dels objectius ha estat, no solament millorar les formacions ocupacionals que han de seguir les persones beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària, sinó també generalitzar, millorar i ampliar els cursos adreçats a tots els treballadors inscrits al Servei d’Ocupació. En execució d’aquest projecte, els ministeris d’Educació i Joventut, i de Justícia i Interior van elaborar el Catàleg trimestral de formacions ocupacionals, amb la finalitat d’ordenar les formacions ocupacionals que s’imparteixen, no duplicar-les i establir una base per millorar-les, continuar-les i desenvolupar-les, amb la implicació de tots els sectors afectats.

Tots els programes, tant els destinats al sector públic com al sector privat, així com les accions formatives, han estat objecte de consulta a la Taula permanent per a la formació en el treball, creada per Decret del 7 de juliol del 2010, amb la finalitat que les aportacions dels agents socials que la componen contribueixin a assolir l’èxit de cadascun dels programes, tant en la primera edició com en les successives.

Durant l’any 2015, la voluntat del Govern és, a banda de projectar altres programes i d’haver donat continuïtat als dos programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, donar continuïtat, també, als programes de foment de l’ocupació en el sector privat atès que els seus objectius són plenament vigents. En efecte, la situació de crisi econòmica que encara perdura al nostre país, tot i la millora notable experimentada en el darrer any, suposa que hi hagi encara un nombre important de persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, i, en conseqüència, les condicions personals, familiars i econòmiques de molts treballadors desocupats segueixen sent difícils.

El Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa cerca la millora de l’ocupabilitat dels treballadors en situació de desocupació mitjançant un procés formatiu que es desenvolupa principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que va acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient.

El capítol primer d’aquest Reglament determina les disposicions generals, estableix els objectius específics del programa i el règim jurídic, identifica els subjectes beneficiaris i destinataris, i les modalitats concretes dels beneficis associats, que es configuren en forma de subvenció.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables; el règim obligacional particular dels potencials beneficiaris; l’import, la durada i la periodicitat del pagament de les subvencions atorgades; el règim de concurrència i d’incompatibilitat amb altres programes i prestacions; el període de vigència del programa i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 11 de febrer del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
El Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, d’ara endavant el programa, té per objecte fomentar la contractació indefinida dels treballadors desocupats i inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina, mitjançant un procés formatiu que es desenvolupa principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que va acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.