Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament d’accessibilitat d’aplicació de la Llei d’accessibilitat


Exposició de motius

El 31 de maig de 1995 el Govern va aprovar el Reglament d’accessibilitat, que regula les determinacions tècniques i operatives, estableix les mesures de foment i participació, de control, de sensibilització i formació, i concreta els terminis d’execució. En data 14 de juny de 1995 es publica l’esmentat Reglament, el 5 de juliol de 1995 apareix una primera modificació i el 12 de juny de 1999 es publica la segona modificació. El Reglament aprovat el 1995 regula un model de Targeta Especial d’Aparcament per a persones discapacitades. En aquella data no existia homologació de la Unió Europea sobre aquest tema.

Posteriorment la Recomanació del Consell de la Unió Europea de 4 de juny de 1998, crea una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat (98/376/CE), amb validesa a tota la Unió Europea,

El Departament de Benestar creu convenient l’actualització del reglament en matèria d’accessibilitat, pel que fa a adoptar el model de targeta a l’estàndard europeu, atesa la creixent circulació d’origen i destí en altres països de l’entorn.

El Departament d’Ordenament Territorial creu convenient modificar l’article 8.4 del Reglament esmentat i l’annex V aprovat en la modificació de data 5 de juliol de 1995 per tal d’ajustar-se a la recomanació esmentada amb anterioritat.

Conseqüentment, a proposta del ministeri responsable d’Ordenament Territorial, el Govern, en la sessió de l’11 de març de 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament d’accessibilitat, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament d’accessibilitat

Article 1

Es modifica l’article 8.4 del Reglament d’accessibilitat, de data 31 de maig de 1995, que regula la Targeta Especial d’Aparcament i el qual queda redactat com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.