Carregant...
 


Decret


L’article 9, lletra a) de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari, estableix que correspon al ministeri responsable d’interior la creació, la modificació i la supressió dels serveis i les estructures funcionals que siguin necessaris per a la coordinació i la inspecció del Cos Penitenciari. No obstant això, pel que fa a la creació dels serveis necessaris per al desenvolupament i la consecució dels objectius de política penitenciària, malgrat que l’article 10 de la Llei esmentada atribueix aquesta competència al ministre competent en matèria d’interior, també fa palès que aquesta creació s’ha de fer per la via reglamentària.

És per aquest motiu, en ocasió de la nova estructuració del Govern i del Ministeri de Justícia i Interior que s’ha aprovat en virtut dels decrets de l’1 d’abril del 2015 i del 6 de maig del 2015, respectivament, i per dotar el Cos Penitenciari d’una seguretat jurídica més gran, que es promou el Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos Penitenciari. Aquest Reglament té com a objectiu, en primer lloc i mitjançant el capítol primer, del qual formen part els articles 1 a 3, assenyalar quina és la naturalesa del Cos Penitenciari, d’acord amb la Llei reguladora pròpia i la Llei de la funció pública, i establir les disposicions relatives a l’adscripció del Cos Penitenciari i del Departament d’Institucions Penitenciàries al qual es troba afectat, i a la integració en aquest Cos i en aquest Departament dels funcionaris i agents de l’Administració que hi treballen.

El capítol segon, que es desglossa en els articles 4 a 8, fa referència als serveis i les estructures funcionals en què s’estructura orgànicament el Cos Penitenciari, precisa que es tracta d’àrees, unitats i seccions, i en determina la finalitat. També relaciona de forma concreta les àrees, les unitats i les seccions esmentades, estableix les disposicions relatives al comandament i la responsabilitat en relació amb cadascuna d’aquestes estructures funcionals, i defineix les funcions principals i la composició de les unitats en què es divideixen les àrees del Cos Penitenciari.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 6 de maig del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos Penitenciari, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos Penitenciari

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte del Reglament
Aquest Reglament té per objecte regular l’estructura orgànica del Cos Penitenciari.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.