Carregant...
 

Decret del 27-5-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social


El Decret del 25 de febrer del 2010 publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 3 de març del 2010 va aprovar el Reglament regulador de la inscripció, variació de dades de les empreses i afiliació, que desenvolupava el títol III del llibre primer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, relatiu als actes d’enquadrament en el sistema de la seguretat social.

La recent Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social ha introduït modificacions importants en el sistema de seguretat social que fan necessària una adaptació d’aquell Reglament per acomodar-lo a les noves prescripcions legals. Al mateix temps, s’ha aprofitat aquesta ocasió per introduir altres modificacions que aconsella l’experiència adquirida en l’aplicació del text.

Per facilitar la consulta i per a una millor seguretat jurídica, s’aprova un nou text íntegre del Reglament, que substitueix l’anterior.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament d’inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social

Capítol primer. Àmbit general. Inscripció d’empreses

Article 1. Objecte

Aquest Reglament desenvolupa els actes d’enquadrament previstos al títol III del llibre primer de la Llei de la seguretat social.
Article 2. Obligació de la inscripció

Les empreses, com a requisit previ a l’inici de la seva activitat, han de sol·licitar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social la inscripció en el sistema de seguretat social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.