Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament per a l’execució de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents


Exposició de motius

La Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents (d’ara endavant, “Llei de patents”), en la disposició final segona autoritza el Govern del Principat d’Andorra a dictar totes les disposicions reglamentàries que exigeixi el desenvolupament d’aquesta Llei. A aquest efecte, s’ha elaborat aquest Reglament d’execució de la Llei de patents (d’ara endavant, “el Reglament”), que s’ha ordenat en cinc títols, dos disposicions transitòries, una disposició final i una disposició derogatòria.
LesLleis.com

El títol I versa sobre les patents d’invenció i consta de dos capítols. El capítol primer regula la sol·licitud de patent, entesa com el conjunt de documents necessaris per obtenir la protecció d’aquesta modalitat de propietat industrial. En la seva regulació i amb vista a l’harmonització amb altres legislacions estrangeres, s’han tingut molt en compte els reglaments d’execució de les seves lleis corresponents i també molt especialment el Reglament d’execució del Conveni de Munic sobre la concessió de patents europees, del 5 d’octubre de 1973. El capítol segon es destina a regular el procediment de concessió de patents.

Cal fer avinent que, per bé que la Llei de patents estableix els efectes de les validacions andorranes de patents europees, sembla oportú no desplegar els aspectes relatius a aquestes validacions en aquest Reglament, atès l’acord de validació entre el Govern del Principat d’Andorra i l’Organització Europea de Patents que ha de definir els termes concrets en aquesta matèria es troba en fase de negociació. Per això és preferible regular-lo en un moment posterior tenint present el contingut que en el seu cas inclogui aquest acord de validació.

Tampoc s’inclou en aquest Reglament cap referència al Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 juny de 1970, perquè encara que el Principat d’Andorra s’adhereixi a aquest tractat en un futur pròxim, fins que això no es produeixi no es podran conèixer les condicions específiques de l’adhesió. Cal tenir en compte que, respecte d’algunes parts d’aquest tractat, cada Estat signatari pot triar una opció d’entre diverses. En el moment de l’adhesió a aquest tractat, es valorarà la necessitat o conveniència d’establir normes de desenvolupament -en la forma que s’estimi més oportuna- per regular la seva aplicació al Principat d’Andorra.

El títol II es divideix en tres capítols. El capítol primer desplega tots els aspectes relatius al Registre de Patents i a la consulta pública d’expedients. El capítol segon estableix el règim de les transmissions, llicències i altres modificacions relatives a drets de patents i el seu procediment d’inscripció al Registre de Patents; d’altra banda, el capítol tercer regula la publicació dels actes i drets inscrits en el Registre de Patents.

El títol III es destina exclusivament a regular supòsits especials que constitueixen límits al dret de patents en virtut del que estableix l’article 34 de la Llei de patents.

El títol IV desplega tot el que fa referència a la representació davant l’Oficina de Marques i Patents i regula, entre altres qüestions, el règim jurídic dels agents de patents i els requisits d’accés a la professió.

El títol V preveu disposicions generals sobre els procediments seguits davant l’Oficina de Marques i Patents.

El Reglament finalitza amb una disposició transitòria, una de final i una de derogatòria. Cal destacar la disposició final que preveu la possibilitat de crear, quan pertoqui, diversos sistemes d’informació que facilitin l’accés a les dades que consten en el Registre de Patents, tenint en compte els avenços tecnològics i de la informàtica.

En la disposició final d’aquest decret s’estableix una moratòria per al començament en l’aplicació del Reglament. La raó de ser d’aquesta disposició rau en la necessitat que l’Oficina de Marques i Patents es doti dels mitjans tècnics i humans necessaris abans que comenci l’aplicació del procediment de tramitació de sol·licituds de patent que preveu aquest Reglament, així com la posada en funcionament d’un cos d’agents de patents habilitats per actuar al Principat d’Andorra.
Article únic

S’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i la seva aplicació quedarà suspesa, per a un termini màxim de sis mesos, mentre (i) l’Oficina de Marques i Patents no disposi dels mitjans tècnics i humans necessaris per iniciar la tramitació de sol·licituds de patents, i/o (ii) no es disposi d’un cos inicial d’agents de patents, de conformitat amb els requisits que estableix aquest Reglament.

Reglament per a l’execució de la Llei de patents


Títol I. Sol·licitud de patent i procediment de concessió
Capítol primer. Sol·licitud de patent
Regla 1.Sol·licitud de patent
Regla 2.Lloc i forma de presentació de la sol·licitud de patent
Regla 3.Requisits de la instància de la sol·licitud de patent
Regla 4.Contingut de la descripció de la invenció
Regla 5.Descripció d’invencions biotecnològiques
Regla 6.Accés al material biològic dipositat objecte de sol·licitud de patent
Regla 7.Condicions per a l’accés públic a cultius de microorganismes
Regla 8.Contingut de les reivindicacions
Regla 9.Forma de les reivindicacions
Regla 10.Presentació de dibuixos
Regla 11.Resum de la invenció
Regla 12.Presentació dels documents de la sol·licitud
Regla 13.Elements prohibits en la sol·licitud de patent
Regla 14.Reivindicació de prioritat de la sol·licitud de patent
Capítol segon. Procediment de concessió
Regla 15.Data de presentació de la sol·licitud de patent. Documentació que s’hi ha d’aportar
Regla 16.Admissió a tràmit de la sol·licitud de patent
Regla 17.Examen formal de la sol·licitud de patent
Regla 18.Defectes de la sol·licitud de patent
Regla 19.Designació de l’inventor després de la sol·licitud de patent
Regla 20.Exposició de la invenció objecte de la sol·licitud de patent
Regla 21.Modificacions en la reivindicació de prioritat de la sol·licitud de patent
Regla 22.Esmena de defectes i presentació d’al·legacions
Regla 23.Denegació de la sol·licitud de patent
Regla 24.Publicació de la denegació de la sol·licitud de patent
Regla 25.Publicació de la sol·licitud de patent
Regla 26.Concessió de la patent
Regla 27.Certificat de concessió
Regla 28.Rectificació d’errors en documents remesos a l’Oficina de Marques i Patents
Regla 29.Sol·licituds divisionàries de la sol·licitud de patent
Regla 30.Còmput dels terminis
Títol II. Registre de patents i inscripció de les transmissions, llicències i altres modificacions de drets
Capítol primer. Registre de patents
Regla 31.Dades inscriptibles
Regla 32.Altres dades inscriptibles
Regla 33.Règim de les mencions inscrites fins a la publicació de la sol·licitud
Regla 34.Consulta pública d’expedients
Capítol segon. Inscripció de les transmissions, llicències i d’altres actes i drets
Regla 35.Contingut de la sol·licitud d’inscripció de transmissions
Regla 36.Contingut de la sol·licitud d’inscripció de llicències
Regla 37.Inscripció d’altres actes o drets
Regla 38.Procediment d’inscripció
Regla 39.Cancel·lació i modificació de la inscripció de transmissions, de llicències i d’altres actes o drets
Regla 40.Canvis de nom o adreça de l’interessat o del representant
Regla 41.Retirada de la sol·licitud de patent i renúncia a la patent
Capítol tercer. Publicació dels actes i drets inscrits en el Registre de Patents
Regla 42.Periodicitat
Regla 43.Forma del Butlletí de patents
Regla 44.Idioma del Butlletí de patents
Títol tercer. Límits al dret de patents
Regla 45.Supòsits especials
Títol quart. Agents de patents i altres representants
Regla 46.Representació davant l’Oficina de Marques i Patents
Regla 47.Requisits d’inscripció en el Registre d’Agents de Patents i intransmissibilitat del títol d’agent de patents
Regla 48.Prova d’aptitud
Regla 49.Sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Agents de Patents
Regla 50.Inscripció en el Registre d’Agents de Patents
Regla 51.Pèrdua de la condició d’agent de patents
Regla 52.Publicació del Registre d’Agents de Patents
Títol cinquè. Disposicions comunes
Regla 53.Modalitats de pagament
Regla 54.Signatures
Regla 55.Cerca en l’expedient d’una patent
Regla 56.Comunicacions amb l’Oficina de Marques i Patents
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició final
Disposició derogatòria

Títol I. Sol·licitud de patent i procediment de concessió

Capítol primer. Sol·licitud de patent

Regla 1. Sol·licitud de patent

Per obtenir una patent s’ha de formular la sol·licitud a què es refereix l’article 14 de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents (d’ara endavant, “Llei de patents”), que ha de complir els requisits indicats en l’article esmentat, i d’acord amb el que determinen els articles següents de la Llei de patents.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.