Carregant...
 

Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Benestar Social (CONBS) (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Naturalesa i funcions

La Comissió Nacional de Benestar Social (CONBS) –com a òrgan de caràcter polític i tècnic per a la coordinació i la cooperació interadministratives del Govern i els comuns sobre els aspectes d’interès comú en matèria de serveis socials– té encomanades, d’acord amb els articles 4, 36 i 37 de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, les funcions següents:
LesLleis.com

a) Intercanvi d’informació i seguiment sobre aspectes relacionats amb la planificació i el desenvolupament de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris.
b) Establiment de mecanismes de regulació, coordinació i cooperació en la prestació dels serveis socials.
c) Estudi de les propostes de millora dels serveis socials.
d) Unificació de criteris que garanteixin la igualtat i l’equitat personal i territorial en els aspectes següents:
- Requisits per autoritzar l’obertura d’establiments de serveis socials i sociosanitaris de competència comunal.
- Determinació del règim dels preus públics dels serveis comunals.
- Establiment dels criteris per determinar el copagament en els serveis comunals.
- Mecanismes de coordinació i compensació de serveis prestats pels comuns a persones residents en altres parròquies i de prestacions, programes, protocols i accions supracomunals.

e) Establiment dels criteris bàsics de coordinació de les comissions tècniques comunals de benestar social.
f) Qualsevol altra funció que la CONBS decideixi en el marc que preveu la Llei esmentada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.