Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment participatiu per a l’adopció del Pla Nacional de Salut 2020


Exposició de motius

El text refós de l’articulat de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la incorporació de totes les modificacions, les addicions i les precisions aportades per la Llei 1/2009, del 23 de gener, concretament en l’article 12, encomana al Govern l’aprovació i l’establiment de la vigència dels plans de salut. Alhora, la mateixa Llei estableix que per a l’elaboració dels plans de salut s’han de tenir en compte les consideracions i els suggeriments que formulin les diverses institucions representatives dels estaments de la comunitat. A aquest efecte, cal establir el procediment per fer efectiva la seva participació en els plans de salut.
LesLleis.com

Amb la finalitat de d’acomplir el que s’ha exposat anteriorment, el Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació (en endavant, MSASO) ha treballat en l’elaboració i la redacció del projecte de Pla nacional de salut 2020 (en endavant, PNS2020), que s’inspira en les directrius i recomanacions de l’OMS i d’altres organismes reconeguts internacionalment en matèria de salut. En conseqüència, cal establir el procediment que ha de conduir al procés participatiu perquè els agents implicats puguin aportar els suggeriments i les manifestacions que estimin necessàries i, alhora, cal crear la comissió de treball que les ha d’analitzar i valorar per incloure-les posteriorment o no en el projecte definitiu que ha de ser aprovat pel Govern.

Atesa la complexitat del Pla i dels compromisos legislatius que han de derivar en iniciatives legislatives posteriors, el Govern també valora com a necessari que, d’acord amb el que disposa l’article 135 del Reglament del Consell General, el Pla sigui sotmès al pronunciament del Consell General, amb la possibilitat que s’hi efectuïn recomanacions i/o modificacions d’acord amb el que s’estableix en el mateix Reglament.

Vist tot el que s’ha exposat, a proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió de 16 de setembre del 2015,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament pel qual es regula el procediment participatiu per a l’adopció del Pla nacional de salut 2020 (PNS2020).

Reglament pel qual es regula el procediment participatiu per a l’adopció del Pla nacional de salut 2020

Article 1.Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir el procediment participatiu per a l’adopció del Pla nacional de salut 2020, tal com disposa l’article 12 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb les modificacions, les addicions i les precisions aportades per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.