Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament pel qual s’estableixen les regles de prevenció, el control i l’eradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles


Exposició de motius

Vist el Reglament pel qual s’estableixen les regles de prevenció, el control i l’eradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles, del 17 de juliol del 2002, que té per objecte establir la normativa bàsica per a l’aplicació a Andorra dels controls sanitaris necessaris enfront aquestes malalties;
LesLleis.com

Vist que en l’annex III, capítol A, del Reglament esmentat s’estableix el règim de controls analítics dels animals de l’espècie bovina, tant els sacrificats amb destí al consum humà com els morts o sacrificats amb diferent finalitat, amb l’objecte de desenvolupar un sistema de vigilància activa enfront de l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB);

Vist que, com a part integrant d’aquest programa, s’ha aplicat un procediment de mostreig i anàlisi sistemàtica de tots els bovins sacrificats a l’Escorxador Nacional d’Andorra de les subpoblacions de risc fixades a l’annex III del Reglament esmentat més amunt, sense haver detectat cap cas positiu entre el total d’animals mostrejats;

Vist que la normativa comunitària de lluita contra l’EEB s’ha anat adaptant i modificant tenint en compte els coneixements científics relatius a la probabilitat estadística d’aparició d’una EEB i sobretot de la millora de la situació epidemiològica, cosa que ha portat a elevar l’edat de mostreig obligatori dels bovins sacrificats als escorxadors i inclús en determinats països decidir si eliminar aquests tipus de proves en bovins sans;

Vist que la qualificació sanitària respecte de l’EEB del Principat d’Andorra depèn considerablement de l’estatus sanitari d’Espanya i França, tal com es desprèn de l’informe emès per experts independents de la Unió Europea en data 5 de desembre del 2002, i que aquests països ja han estat autoritzats a decidir sobre l’obligatorietat o no de realitzar aquestes proves en bovins sans sacrificats en escorxadors;

Considerant que segons aquestes conclusions el risc per a la salut humana i animal serà irrellevant si es tenen en compte els actuals estudis i resultats de les proves de detecció de l’EEB;

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern en la sessió del 30 de setembre del 2015;

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.