Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova la modificació de l’article 13 del Reglament regulador del Programa per foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys


Exposició de motius

El 21 de gener del 2015, el Govern va aprovar el Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, que es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 8, del 28 de gener del 2015.
LesLleis.com

Aquest programa constitueix la segona etapa, que es desenvolupa en l’àmbit laboral, d’un pla per a joves actius de 16 a 20 anys, la primera etapa del qual es desenvolupa en l’àmbit educatiu mitjançant el Programa per a la millora de l’ocupabilitat dels joves de 16 a 20 anys, que culmina amb l’obtenció del certificat acreditatiu d’haver superat satisfactòriament l’itinerari formatiu previst.

Vist que aquesta primera etapa està actualment en curs, i que no es podrà accedir a la segona etapa fins a la confirmació de l’obtenció del dit certificat;

Atès que l’article 13 del Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys estableix que les sol·licituds s’han de presentar abans de l’1 de desembre del 2015;

Es fa palesa la necessitat de disposar d’un període de temps suplementari per recercar un lloc de treball adequat als joves destinataris del programa i es considera, doncs, necessari de modificar el termini de presentació de les sol·licituds establert en l’article 13.

Per tot això, a proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 25 de novembre del 2015,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.