Carregant...
 


Decret


El 18 de desembre del 2014, el Consell General va aprovar la Llei 46/2014, de la successió per causa de mort. En virtut d’aquesta Llei, se suprimeix el testament i el codicil davant de rector, vigent fins llavors d’acord amb les Decretals III, 26, 10, en considerar que podien contravenir la llibertat religiosa i de culte reconeguda constitucionalment, i atesos els dubtes sobre la competència notarial eventual dels rectors. També es deroguen les donacions per causa de mort, ja que es tracta d’una institució obsoleta que ha estat pràcticament assimilada al testament. A més, l’article 72 de Llei esmentada estableix que els pactes successoris i, en concret, els heretaments, es poden atorgar mitjançant una escriptura pública, que no cal que sigui de capítols matrimonials.
LesLleis.com

Així, aquestes supressions o modificacions de la normativa successòria fan necessari reformar l’article 19 del Reglament general del notariat, del 20 de febrer de 1998, que estableix quines són les disposicions de darreres voluntats que cal inscriure al Registre Central de Disposicions de Darreres Voluntats. En efecte, aquest article fa referència als testaments i codicils atorgats davant dels rectors, a les donacions per causa de mort, i a les disposicions successòries contingudes en capítols matrimonials, motiu pel qual s’escau eliminar-ne les referències tot adequant l’article 19 esmentat a les disposicions de la Llei 46/2014.

D’altra banda, s’ha considerat oportú incorporar a l’article 19 els codicils tancats lliurats al notari, per resoldre una llacuna que existia fins ara, i també els testaments hològrafs adverats per l’autoritat judicial i protocol·litzats notarialment, d’acord amb la regulació que en fan els articles 106 i 107 de la Llei 46/2014.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho consultat a la Cambra de Notaris, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 9 de març del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.