Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat


L’apartat 7 de l’article 5 i la disposició transitòria segona de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra estableixen que el Govern ha de regular l’accés a l’exercici de la professió d’advocat per la via reglamentària, mitjançant l’establiment dels requisits necessaris per obtenir el certificat d’aptitud corresponent. Al mateix temps, les disposicions legals esmentades vinculen el certificat d’aptitud a l’obtenció d’un títol de nivell 4 del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret, i precisen quines persones n’han de quedar eximides i el diploma que entretant supleix aquest certificat amb la mateixa eficàcia.
LesLleis.com

Paral·lelament, l’apartat 3 de l’article 1 de la Llei 48/2014 reserva la denominació d’advocat per als professionals que consten inscrits al Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra com a membres exercents, i l’apartat 4 de l’article 7 fixa els requisits per a la col·legiació corresponents, entre els quals hi ha l’obtenció del certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, que lliura el Col·legi.

Així, en ressurt que l’objectiu del mandat legislatiu ressenyat és adequar els coneixements i la formació requerits per desenvolupar les funcions pròpies de la professió d’advocat, atesa la funció social rellevant que comporta l’exercici d’aquesta professió i l’interès públic associat a les funcions que els advocats tenen encomanades i als serveis que presten, íntimament vinculats a l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals.

L’experiència ha demostrat a bastament que l’actuació dels advocats davant els tribunals i les altres activitats que tenen encomanades legalment requereixen l’acreditació prèvia d’una capacitació professional que va més enllà de l’obtenció d’una titulació universitària.

És per això que, des de fa uns anys, la Universitat d’Andorra i el Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra col·laboren en l’organització o en la definició dels continguts de diversos cursos formatius amb l’objectiu principal de formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques que conformen l’ordenament jurídic andorrà. Per una banda, cursos que tenen com a finalitat donar a conèixer l’estructura de l’ordenament jurídic andorrà en general (postgrau en dret andorrà i bàtxelor en dret) i, per altra banda, cursos d’actualització dels coneixements específics per donar una visió completa i exhaustiva de les branques o especialitats jurídiques.

Ambdós institucions també han cooperat en la definició de les competències i els itineraris teòrics i pràctics que constituiran el futur títol oficial de màster de dret, amb la finalitat que aquest títol respongui a la necessitat de formar professionals amb coneixements avançats en el camp del dret amb una formació teòrica i pràctica especialitzada en consonància tant amb l’entorn global com amb l’especificitat del context andorrà. El marc formatiu facilitarà al professional del dret que opti per seguir la formació reglada nacional les eines i els recursos pràctics necessaris per capacitar-lo en les habilitats, les destreses, les actituds i els coneixements imprescindibles per iniciar-se en l’exercici de la professió d’advocat.

No obstant això, en els casos en què les persones que vulguin exercir la professió d’advocat a Andorra no hagin obtingut aquest títol oficial, cal establir un recorregut teòric i pràctic que permeti garantir uns coneixements suficients del dret processal i material andorrà, de la deontologia de la professió d’advocat, de la pràctica jurídica andorrana i de la llengua catalana, a l’efecte de poder exercir adequadament aquesta professió, que, com s’ha dit, comporta una funció social rellevant, revestida d’un vessant públic palès.

És per aquest motiu que, en virtut d’aquest Reglament, es vincula l’obtenció del certificat per a l’exercici de la professió d’advocat a la superació d’unes proves que es divideixen en una prova escrita de caràcter teòric, que inclou una prova d’exposició oral, una prova escrita de caràcter pràctic i una prova escrita de coneixement de la llengua catalana, i també pràctiques jurídiques d’una duració d’entre un i tres mesos, segons l’experiència prèvia que acrediti la persona interessada. Tot plegat d’acord amb els principis d’objectivitat, publicitat i transparència, i amb l’objectiu de garantir la qualitat del servei a què poden aspirar tant els futurs advocats com els seus clients.

Aquest Reglament es desglossa en dotze articles que regulen l’objecte del Reglament; els requisits previs per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, d’acord amb el que preveu la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, i la tramitació i la resolució de la sol·licitud que s’ha de formular a aquest efecte; els requisits subsegüents per obtenir el certificat esmentat, que consisteixen en la superació de les proves i les pràctiques jurídiques referides anteriorment; la convocatòria i el contingut d’aquestes proves; la composició del tribunal avaluador; la valoració i la publicació de les proves; la determinació, el contingut i la valoració de les pràctiques jurídiques; l’obtenció del certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, un cop superades les proves i les pràctiques jurídiques; les exempcions total o parcial en cas que s’hagi obtingut el màster en dret andorrà, el postgrau en dret andorrà de la Universitat d’Andorra o un títol mínim de llengua catalana, i la signatura d’un conveni entre la Universitat d’Andorra i el Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra que defineixi i reguli la participació activa i necessària del Col·legi en el desenvolupament del màster en dret andorrà.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, i després d’haver-ho sotmès a la consideració del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, el Govern, en la sessió del 11 de maig del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat

Article 1. Objecte del Reglament

L’objecte d’aquest Reglament és establir els requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, que constitueix un dels requisits per ser admès al Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra com a membre exercent, d’acord amb la lletra e) de l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra (d’ara endavant, “La Llei 48/2014”).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.