Carregant...
 


Decret


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i de cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica a fi d’oferir solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut dels programes aprovats successivament ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diferents necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupabilitat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, i d’altra banda, des de l’any 2013 s’han aprovat les diferents edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. Finalment, a principis de l’any 2015, el Govern va aprovar el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

No obstant això, l’experiència evidenciada amb l’aplicació del conjunt de mesures de foment de l’ocupació adoptades pel Govern en els darrers anys, i la millora de la situació laboral experimentada, que s’ha traduït en un decrement de l’atur registrat al Servei d’Ocupació i alhora un increment del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat, fan necessari introduir modificacions en els programes de foment de l’ocupació, i en concret en el programa per al foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats, amb l’objectiu de potenciar l’accés al treball de les persones amb més dificultat d’inserció al mercat laboral.

Enguany, la voluntat del Govern és d’elaborar una nova estratègia basada en la implantació progressiva d’un sistema d’itinerari personalitzat i integrat d’orientació laboral, destinat al conjunt de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina, tot prioritzant, però, l’accés als programes de polítiques actives d’ocupació de les persones que presenten dificultats d’inserció al mercat laboral.

És per aquest motiu que, a partir d’ara, els treballadors destinataris de les accions previstes en el programa per al foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats, que passa a denominar-se “Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat” en virtut d’aquest Reglament, a banda d’acreditar una formació o haver adquirit experiència professional en llocs de treball concrets, també hauran de formar part de col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat, com ara les persones majors de quaranta-cinc anys, les persones de divuit a vint-i-cinc anys que cerquen una primera feina i les persones aturades de llarga durada. A més, tenint en compte l’increment dels requisits per poder ser destinatari del programa, s’ha considerat oportú incrementar substancialment l’import de la subvenció destinada a les empreses beneficiàries del programa fins a 250 euros mensuals en lloc de 150 euros mensuals.

En definitiva, aquest nou marc d’actuació té com a finalitat incrementar l’eficàcia en la utilització dels recursos públics assignats als programes de polítiques actives d’ocupació, i destinar-los d’acord amb les necessitats i el context socioeconòmic de cada moment.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals relatives al nou programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat, i en concret en defineix l’objecte i el règim jurídic, i relaciona els requisits que han de complir les empreses beneficiàries i els treballadors destinataris del programa. A més, també regula els beneficis i el contingut del programa.

El capítol segon incideix en les condicions del programa, i enumera per tant les característiques dels contractes que en porten causa, les obligacions tant de les empreses beneficiàries com dels treballadors destinataris del programa, la subvenció que es paga, el règim de concurrència i d’incompatibilitats, el període de vigència del programa, i les causes concretes de revocació, revisió i restitució dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer fa referència als aspectes procedimentals del programa, i en aquest sentit determina les normes sobre la gestió del programa i dels beneficis que hi són associats, la tramitació de les sol·licituds i la documentació que cal aportar, els criteris relatius a aquesta tramitació, i el procediment de seguiment i de control dels beneficis atorgats.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho sotmès a la consideració de la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 29 de juny del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat (d’ara endavant, “el programa”) té per objecte fomentar la contractació per part de les empreses dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina que acreditin una formació o que hagin adquirit experiència professional en llocs de treball concrets, i que formen part dels col·lectius de persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral, amb la finalitat que aquests perfils professionals segueixin actius sense necessitat de formació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.