Carregant...
 


Decret


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i de cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica a fi d’oferir solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut dels programes aprovats successivament ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diferents necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupabilitat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, i, d’altra banda, des de l’any 2013 s’han aprovat les diferents edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. Finalment, a principis de l’any 2015, el Govern va aprovar el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

No obstant això, l’experiència evidenciada amb l’aplicació del conjunt de mesures de foment de l’ocupació adoptades pel Govern en els darrers anys, i la millora de la situació laboral experimentada, que s’ha traduït en un decrement de l’atur registrat al Servei d’Ocupació i alhora un increment del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat, fan necessari introduir modificacions en els programes de foment de l’ocupació, i en concret en el programa per al foment de l’ocupació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, amb l’objectiu de potenciar l’èxit d’aquest programa i que es puguin contractar i formar com més joves millor.

El Pla per a joves actius de 16 a 20 anys es va promoure pel fet que a Andorra hi ha joves d’aquesta franja d’edat que presenten unes característiques específiques comunes, és a dir que han acabat l’etapa d’escolaritat obligatòria i no han obtingut una certificació, o bé han abandonat els estudis prematurament i no han tingut una experiència laboral rellevant, la qual cosa els pot conduir a una situació d’exclusió social. Aquesta realitat segueix present enguany, i per aquest motiu els ministeris d’Educació i Ensenyament Superior, i d’Afers Socials, Justícia i Interior, volen continuar donant resposta a aquests joves i, en conseqüència, consideren necessari donar continuïtat al pla conjunt i transversal esmentat, que, en el marc de la tutoria, preveu accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, la persona jove perquè identifiqui i desenvolupi els seus recursos i competències en dos etapes successives.

La primera etapa es desenvolupa en l’àmbit educatiu mitjançant el Programa per a la millora de l’ocupabilitat dels joves de 16 a 20 anys o un altre programa públic que fomenti la millora de l’ocupabilitat d’aquests mateixos joves i que es pugui crear enguany, i ha de proporcionar als joves una formació professionalitzadora mitjançant el desenvolupament de competències específiques, transversals i laborals durant l’itinerari formatiu previ a l’accés al món laboral. La relació que s’estableix entre el jove actiu i l’organisme, l’entitat o l’empresa en aquesta primera etapa és la pròpia de l’àmbit educatiu. La segona etapa es desenvolupa en l’àmbit laboral i fomenta la contractació i la formació dels joves que hagin superat satisfactòriament l’etapa anterior, mitjançant el Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, que és objecte d’aquest Reglament.

L’objectiu del Programa és fomentar la contractació dels joves i la seva qualificació professional mitjançant un procés d’adquisició de la pràctica o l’experiència professional en l’àmbit laboral, que pot anar acompanyat d’un procés formatiu teòric en les situacions en què es consideri convenient. La contractació dels joves es fomenta mitjançant subvencions que es paguen als comuns, les entitats parapúbliques, les societats públiques, les entitats sense afany de lucre del Principat d’Andorra o les empreses que vulguin acollir-se al programa i que, amb la presentació prèvia d’una oferta de treball i la selecció d’un dels joves proposats, formalitzin el contracte de treball amb les condicions específiques del programa.

Tanmateix, s’ha considerat oportú incrementar l’import de la subvenció destinada a l’organisme, l’entitat o l’empresa beneficiària en la segona fase del programa fins a 400 euros mensuals en lloc de 275 euros mensuals, la qual cosa ha de fomentar que més organismes, entitats o empreses s’acullin al programa i que, per tant, més joves es puguin inserir en el mercat de treball i puguin rebre una formació que els capaciti a mitjà i llarg termini.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals relatives al nou Programa de foment de l’ocupació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, i en concret en defineix l’objecte i el règim jurídic, i relaciona els requisits que han de complir els organismes, entitats o empreses beneficiàries i els joves treballadors destinataris del programa. A més, també regula els beneficis i el contingut del programa.

El capítol segon incideix en les condicions del programa, i enumera per tant les característiques dels contractes que en porten causa, les obligacions tant dels organismes, entitats o empreses beneficiàries com dels joves treballadors destinataris del programa, les actuacions de tutorització que en són objecte, la subvenció que es paga, el règim de concurrència i d’incompatibilitats, el període de vigència del programa, i les causes concretes de revocació, revisió i restitució dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer fa referència als aspectes procedimentals del programa, i en aquest sentit determina les normes sobre la gestió del programa i dels beneficis que hi són associats, la tramitació de les sol·licituds i la documentació que cal aportar, els criteris relatius a aquesta tramitació, i el procediment de seguiment i de control dels beneficis atorgats.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho sotmès a la consideració de la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 29 de juny del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, d’ara endavant “el programa”, té per objecte fomentar la contractació i la formació dels joves que hagin superat satisfactòriament l’itinerari formatiu previst en el Programa per a la millora de l’ocupabilitat dels joves de 16 a 20 anys o en algun altre programa públic que fomenti la millora de l’ocupabilitat dels joves de 16 a 20 anys, mitjançant un procés formatiu que es desenvolupa principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que va acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.