Carregant...
 


Decret


En un context de preus de lloguer alts, el 30 de març del 2005 el Govern va aprovar el primer Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer. Aquests ajuts han anat adreçats a millorar les condicions d’accés i de manteniment dels habitatges de lloguer en casos de persones o famílies en situació de vulnerabilitat, i l’èxit que han tingut ha fet possible que s’hi donés continuïtat en els anys successius posteriors.

D’altra banda, la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris estableix un sistema general de prestacions econòmiques amb la finalitat de cobrir situacions de necessitats bàsiques, de prevenir situacions d’exclusió, de fomentar l’autonomia i de contribuir al pagament de prestacions tècniques i tecnològiques. El dret a l’habitatge constitueix una necessitat bàsica, motiu pel qual la Llei esmentada i el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, que la desenvolupa i que es va aprovar el 18 de maig del 2016, ja inclou dos ajuts adreçats a col·lectius especialment vulnerables; d’una banda, les persones en situació de precarietat, i, d’altra banda, la gent gran i les persones amb discapacitat que tenen dificultats per fer front a les despeses que origina l’habitatge.

No obstant això, amb l’objectiu de dotar el sistema de prestacions de caràcter social d’una transversalitat més gran, i també per simplificar la gestió i adaptar els ajuts per a l’habitatge de lloguer a la realitat socioeconòmica actual, s’ha decidit d’incloure aquests ajuts en el quadre general de prestacions econòmiques que regula el Reglament relatiu a les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris. Aquesta integració confirma la voluntat de donar continuïtat als ajuts per a l’habitatge de lloguer més enllà dels dos ajuts puntuals que ja estableix el Reglament esmentat anteriorment, i és coherent amb la reestructuració competencial esdevinguda el mes de gener del 2016, en què les competències que tenia atribuïdes el Departament d’Habitatge en relació amb el dret a l’habitatge de les persones i les famílies, i que es materialitzaven en ajuts, subvencions i crèdits, van ser assumides pel Departament d’Afers Socials.

A més, atès el temps transcorregut des del darrer Decret de modificació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer, que es va aprovar fa gairebé tres anys, s’ha considerat oportú de revisar puntualment la regulació i millorar les condicions d’accés a aquests ajuts, per conformar-les a la realitat socioeconòmica actual. Així, si bé s’ha mantingut el llindar d’accés per tenir dret a l’ajut, es permet com a novetat que els beneficiaris exclusius d’ajuts econòmics ocasionals puguin accedir igualment als ajuts per a l’habitatge de lloguer. D’altra banda, esdevé possible que encara que es disposi de béns immobles de propietat, a Andorra o a l’estranger, amb un valor de mercat inferior a 10 vegades el LECS personal en còmput anual, es pugui obtenir l’ajut. I, finalment, s’inclouen dins els col·lectius prioritaris per tenir dret a l’ajut a les dones en situació econòmica desavantatjosa que conviuen en una llar desestructurada i a les dones que són víctimes de la violència de gènere i domèstica.

És per aquest motiu que s’afegeix un nou article 17 bis, dins un nou capítol tercer bis, al Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, que regula la definició, la finalitat, els requisits generals i específics d’accés, les incompatibilitats, la temporalitat, la convocatòria, la documentació que cal adjuntar a les sol·licituds i els criteris d’abonament i de càlcul dels ajuts per a l’habitatge de lloguer.

D’altra banda, des que el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris va entrar en vigor l’1 de setembre passat, s’ha constatat que l’aplicació de l’article 5, apartat 2, lletra a), número ii), tal com s’havia redactat, podia comportar efectes negatius no justificats a determinades persones sol·licitants de les prestacions esmentades o a la seva família. És per això que s’aprofita l’ocasió per modificar aquesta disposició per ampliar a totes les prestacions econòmiques el criteri que permet reduir el període anyal quan l’aplicació d’aquesta pauta general de determinació dels ingressos comporti greus perjudicis per a la persona sol·licitant o la seva família.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 25 de gener del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació de l’article 5, apartat 2, lletra a), número ii), i l’addició d’un nou article 17 bis, dins un nou capítol tercer bis, al Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, que entraran en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. El capítol i els articles esmentats queden redactats com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.