Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

El Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà, aprovat pel Decret del 14 de desembre del 2016, i que va entrar en vigor al cap de 15 dies de ser publicat al BOPA, el 22 de desembre del 2016, estableix a la seva disposició transitòria segona, punt 1, que els facultatius liberals o per compte propi que exerceixin al Centre Hospitalari Andorrà a l’entrada en vigor del Reglament sense haver atorgat prèviament un contracte escrit amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i que en el termini de 90 dies des de l’entrada en vigor de la norma reglamentària no hagin atorgat un contracte conforme al que disposa l’article 21.1.b del mateix Reglament, cessaran la seva activitat al Centre. En el mateix sentit s’expressa el punt 2 de la mateixa disposició transitòria, si bé per al supòsit dels metges que hagin atorgat un contracte escrit previ en el cas que no s’ajusti a les disposicions del Reglament.
LesLleis.com

Des de l’entrada en vigor del Reglament esmentat s’ha portat a terme una negociació amb els representants dels metges concernits per tal d’aconseguir un consens en la redacció del model del conveni. Aquestes negociacions han endarrerit la proposta final del model de contracte que havia de presentar el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per tal d’ajustar el model que ha de garantir la igualtat de tracte dels metges i, a la vegada, adaptar-se a les circumstàncies particulars de cadascun d’ells, conforme a allò que es disposa a l’article 21.1.b del Reglament.

En aquestes circumstàncies és procedent allargar el termini per atorgar els contractes entre metges liberals o per compte propi i el mateix Servei Andorrà d’Atenció Sanitària fins a un termini prudencial no de 90 dies, sinó d’un màxim de 180 dies. En aquest termini tots els metges liberals o per compte propi que vulguin seguir exercint al Centre Hospitalari Andorrà hauran d’haver signat aquest conveni.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 3 de maig del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.