Carregant...
 


Decret


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica a fi d’oferir solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut dels programes aprovats successivament ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diverses necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupabilitat de les persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, i d’altra banda, des de l’any 2013 s’han aprovat les diverses edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de persones desocupades. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. I a principis de l’any 2015 el Govern va aprovar el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

No obstant això, l’experiència evidenciada amb l’aplicació del conjunt de mesures de foment de l’ocupació adoptades pel Govern en els darrers anys, i la millora de la situació laboral experimentada, que s’ha traduït en un decrement de la desocupació registrada al Servei d’Ocupació i alhora un increment del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat, van motivar que l’any 2016 es fessin modificacions en els programes de foment de l’ocupació, i en concret en el programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, que es va passar a denominar “Programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat”, amb l’objectiu de potenciar l’accés al treball de les persones amb més dificultat d’inclusió en el mercat laboral.

El fet que a partir de l’any passat es desenvolupés una nova estratègia del Govern basada en la implantació progressiva d’un sistema d’itinerari personalitzat i integrat d’orientació laboral, destinat al conjunt de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina, tot prioritzant, però, l’accés als programes de polítiques actives d’ocupació de les persones que presenten dificultats d’inclusió en el mercat laboral, va comportar canvis en el programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat. Així, es va decidir que les persones destinatàries del programa esmentat, a banda d’inserir-se en un procés formatiu que es desenvolupa principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que va acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient, també havien de formar part de col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat. A més, tenint en compte l’increment dels requisits per poder ser destinatari del programa, es va incrementar substancialment l’import de la subvenció destinada a les empreses beneficiàries del programa en la segona fase en què es materialitza la contractació indefinida, fins a 250 euros mensuals en lloc de 150 euros mensuals.

Enguany es confirmen tots els canvis esmentats anteriorment, i al mateix temps es personalitzen encara més les necessitats d’inclusió laboral de les persones que formen part dels col·lectius amb més dificultats per accedir al treball i que poden requerir mitjans de suport per afavorir el desenvolupament adequat de les tasques assignades. Així, aquests col·lectius s’amplien i passen a incloure totes les persones de divuit a vint-i-cinc anys, amb independència que cerquin una primera feina, les persones en relació amb les quals s’ha resolt la concessió de la prestació per desocupació involuntària mentre aquesta resolució sigui vigent, les persones amb discapacitat, i les persones que es troben en situació vulnerable i s’han adherit a l’itinerari d’orientació especialitzat del Servei d’Ocupació. A més, en aquest darrer cas s’elimina el requisit que consisteix en el fet que la persona consti inscrita al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina durant vint dies, consecutius o no, en el període dels dotze mesos anteriors a la intermediació amb l’oferta presentada per al programa.

D’altra banda, pel que fa a la jornada legal ordinària, que fins ara sempre havia de ser de quaranta hores de treball setmanal, esdevé possible que sigui inferior en el cas de les persones amb discapacitat o que es troben en situació vulnerable i estan adherides a l’itinerari d’orientació especialitzat del Servei d’Ocupació.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals relatives al nou programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat, i en concret en defineix l’objecte i el règim jurídic, i relaciona els requisits que han de complir les empreses beneficiàries i les persones destinatàries del programa. A més, també regula els beneficis i el contingut del programa.

El capítol segon incideix en les condicions del programa, i enumera per tant les característiques dels contractes que en porten causa, les obligacions tant de les empreses beneficiàries com de les persones destinatàries del programa, les actuacions de tutorització que en són objecte, la subvenció que es paga, el règim de concurrència i d’incompatibilitats, el període de vigència del programa, i les causes concretes de revocació, revisió i restitució dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer fa referència als aspectes procedimentals del programa, i en aquest sentit determina les normes sobre la gestió del programa i els beneficis que hi són associats, la tramitació de les sol·licituds i la documentació que cal aportar, els criteris relatius a aquesta tramitació, i el procediment de seguiment i de control dels beneficis atorgats.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho sotmès a la consideració de la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 17 de maig del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat, d’ara endavant “el programa”, té per objecte fomentar la contractació indefinida per part de les empreses de les persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina que formen part dels col·lectius de persones amb dificultats d’inclusió al mercat laboral, mitjançant un procés formatiu que es desenvolupa principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que va acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.