Carregant...
 


Decret


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica per oferir solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut dels programes aprovats successivament ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diverses necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupabilitat de les persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, i d’altra banda, des de l’any 2013 s’han aprovat les diverses edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de persones desocupades. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. I a principis de l’any 2015 el Govern va aprovar el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

No obstant això, l’experiència evidenciada amb l’aplicació del conjunt de mesures de foment de l’ocupació adoptades pel Govern en els darrers anys, i la millora de la situació laboral experimentada, que s’ha traduït en un decrement de la desocupació registrada al Servei d’Ocupació i alhora un increment del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat, van motivar que l’any 2016 es fessin modificacions en els programes de foment de l’ocupació, i en concret en els programes de foment de l’ocupació en el sector públic, amb l’objectiu de potenciar l’accés al treball de les persones amb més dificultat d’inclusió en el mercat laboral.

Els programes en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic que s’han anat aprovant d’ençà de l’any 2012 han ofert solucions ajustades i adequades a cada moment, tenint en compte el context socioeconòmic, i han respost també de forma efectiva a la necessitat de fomentar l’ocupació del conjunt de persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina. Amb aquests programes s’ha assolit la contractació temporal de les persones esmentades per fer feines que han contribuït a donar un servei a la col·lectivitat i, ensems, s’ha pal·liat temporalment, però de manera àgil i immediata, els efectes de la crisi en moltes famílies en espera d’una millora del mercat laboral.

Tanmateix, el fet que a partir de l’any passat es desenvolupés una nova estratègia del Govern basada en la implantació progressiva d’un sistema d’itinerari personalitzat i integrat d’orientació laboral, destinat al conjunt de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina, tot prioritzant, però, l’accés als programes de polítiques actives d’ocupació de les persones que presenten dificultats d’inclusió al mercat laboral, va comportar que es fusionessin en un mateix programa els dos programes de foment de l’ocupació en el sector públic vigents fins llavors. D’altra banda, també es va precisar que els treballadors desocupats que podien ser beneficiaris del nou programa haguessin de formar part, llevat de casos excepcionals, de col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat. I es va incidir en la millora de la formació d’aquestes persones mitjançant el programa, amb la finalitat d’obtenir un impacte en termes d’inclusió laboral i de millora de rendiment en el lloc de treball.

Enguany es confirmen tots els canvis esmentats anteriorment, i al mateix temps es personalitzen encara més les necessitats d’inclusió laboral de les persones que formen part dels col·lectius amb més dificultats per accedir al treball i que poden requerir mitjans de suport per afavorir el desenvolupament adequat de les tasques assignades. Així, aquests col·lectius s’amplien i passen a incloure totes les persones de setze a vint-i-cinc anys, amb independència que cerquin una primera feina o que siguin menors emancipades, les persones en relació amb les quals s’ha resolt la concessió de la prestació per desocupació involuntària mentre aquesta resolució sigui vigent, i les persones que es troben en situació vulnerable i s’han adherit a l’itinerari d’orientació especialitzat del Servei d’Ocupació. A més, en aquest darrer cas s’elimina el requisit que consisteix en el fet que la persona consti inscrita al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina durant seixanta dies, consecutius o no, en el període dels dotze mesos anteriors a la intermediació amb l’oferta presentada per al programa.

D’altra banda, pel que fa a la jornada legal ordinària, que fins ara sempre havia de ser de quaranta hores de treball setmanal, esdevé possible que sigui inferior en el cas de les persones amb discapacitat o que es troben en situació vulnerable i estan adherides a l’itinerari d’orientació especialitzat del Servei d’Ocupació. Finalment, a partir d’ara el contracte de treball podrà tenir una durada determinada variable d’entre dos i nou mesos, en lloc de sis mesos en tots els casos, per adaptar-se al projecte concret que es vulgui portar a terme en virtut de la contractació de què es tracti.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals relatives al nou programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, i en concret en defineix l’objecte i el règim jurídic, i relaciona els requisits que han de complir els oferents d’ocupació i les persones contractades a través del programa. A més, també regula els beneficis i el contingut del programa.

El capítol segon incideix en les condicions del programa, i enumera, per tant, les característiques dels contractes que en porten causa, les obligacions tant dels oferents d’ocupació com de les persones destinatàries del programa, la retribució o la subvenció que es paga, el règim de concurrència i d’incompatibilitats, el període de vigència del programa, les causes concretes de revocació, revisió i restitució dels beneficis associats al programa, i els supòsits de suspensió i desistiment de la relació laboral.

Finalment, el capítol tercer fa referència als aspectes procedimentals del programa, i en aquest sentit determina les normes sobre la gestió del programa i els beneficis que hi són associats, la tramitació de les sol·licituds i la documentació que cal aportar, els criteris relatius a aquesta tramitació, i el procediment de seguiment i de control dels beneficis atorgats.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho sotmès a la consideració de la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 17 de maig del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic (d’ara endavant, “el programa”) té per objecte fomentar la contractació temporal de les persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina que formen part dels col·lectius de persones amb dificultats d’inclusió al mercat laboral, per fer treballs que contribueixin a donar un servei en benefici de la col·lectivitat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.