Carregant...
 


Decret


L’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig crea la Cambra de Saigs com a organisme de dret públic i de caràcter professional, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir les seves finalitats. Al mateix temps, l’apartat 2 de l’article 15 estableix que la Cambra de Saigs es regeix per la Llei 43/2014 i les seves normes internes de funcionament, les quals, d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’article 16 de la Llei esmentada, han de ser proposades per la Cambra de Saigs i estan sotmeses a l’aprovació prèvia del Govern.

És per aquest motiu que es promou aquest Reglament, que té com a finalitat establir i regular les normes internes de funcionament o els estatuts de la Cambra de Saigs, i que es desglossa en quatre capítols i trenta-vuit articles.

El capítol primer, del qual formen part els articles 1 a 8, inclou les disposicions generals relatives a la Cambra de Saigs, i en concret regula l’objecte del Reglament, i la naturalesa jurídica, la normativa aplicable, les relacions amb les administracions públiques, el principi de democràcia interna, l’àmbit territorial, la composició i el domicili de la Cambra de Saigs.

El capítol segon i els articles 9 i 10, que en formen part, incideixen en les funcions principals i accessòries de la Cambra de Saigs.

El capítol tercer, que es desglossa en els articles 11 a 31, regula els òrgans i els càrrecs de la Cambra de Saigs i la seva durada. Pel que fa a l’Assemblea General i la Junta de Govern, en preveu les competències, la convocatòria, la constitució, el dret de vot, els acords i les actes. I també defineix les competències del president, del vicepresident i del secretari tresorer de la Cambra de Saigs. A més, estableix les normes relatives a la presentació i l’elecció dels candidats, i a la vacança de càrrecs.

El capítol quart incideix, mitjançant els articles 32 i 33, en els drets i les obligacions dels saigs com a membres de la Cambra de Saigs.

Finalment, el capítol cinquè, que es divideix en els articles 34 a 38, fa referència al règim econòmic de la Cambra de Saigs, i en concret als recursos econòmics, les quotes, el pressupost, els comptes i el principi de limitació de la responsabilitat.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, i d’acord amb la proposta prèvia de la Cambra de Saigs, el Govern, en la sessió del 7 de juny del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té com a objecte establir i regular les normes internes de funcionament o els estatuts de la Cambra de Saigs.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.